Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án trồng và sản xuất chè Ô Long

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ OLONG
CHÈ VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO

Địa điểm đầu tƣ:

CHỦ ĐẦU TƢ:

Hà Nội- 6/2015

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ OLONG
CHÈ VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO

Hà Nội- 6/2015

DỰ ÁN: TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ OLONG- CHÈ VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO

MỤC LỤC
PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
PHẦN B: NỘI DUNG DỰ ÁN ........................................................................................... 2
CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 3
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ................................................................................................ 3
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 3
CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ......................................................................... 4
2.1. Căn cứ pháp lý.......................................................................................................... 4
2.2. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất ................................................ 6
2.2.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án ................................................... 6
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội của vùng thực hiện dự án .......................................... 7
2.3. Lợi thế của sản phẩm chè mang thƣơng hiệu Chè Song Ying ................................. 7
2.4. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án ......................................................... 8
2.4.1. Lợi ích của chè .................................................................................................. 8
2.4.2. Thị trƣờng tổng quan và nhu cầu của khách hàng ............................................ 9
CHƢƠNG III: QUY MÔ DỰ ÁN ..................................................................................... 12
3.1. Địa điểm đầu tƣ ...................................................................................................... 12
3.2. Các bƣớc đầu tƣ dự án ........................................................................................... 12
3.3. Nhân sự dự án ........................................................................................................ 12
3.3.1. Nhà quản lý ..................................................................................................... 12
3....
TRNG VÀ SN XUT CH BIN CHÈ OLONG
CHÈ VIÊN CHẤT LƢNG CAO
THUYT MINH D ÁN
Hà Ni- 6/2015
Địa điểm đầu tƣ:
CH ĐẦU TƢ:
Lập dự án trồng và sản xuất chè Ô Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án trồng và sản xuất chè Ô Long - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Lập dự án trồng và sản xuất chè Ô Long 9 10 741