Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự toán

Được đăng lên bởi penguin9x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Mục đích
- Quy trình này nhằm thống nhất giữa các bộ phận liên quan trong vi ệc qu ản lý
-

tổ chức lập dự toán của một công trình hay một hạng mục công trình.
Nhằm tránh sai sót trong công tác lập dự toán.

Phạm vi áp dung
Quy trình áp dụng cho công tác lập dự toán
- quy trình này áp dụng cho bộ phận lập dự toán, phòng xây d ựng, phòng kinh
doanh và các bộ phận liên quan khác.
2. Tài liệu liên quan
- Các đơn giá, định mức hiện hành được áp dụng tại Viêt Nam.
- Các đơn giá, định mức của công ty.
- Các văn bản pháp quy của nhà nước, bộ xây d ựng, ngành liên quan, các quy đ ịnh
hướng dẫn về lập dự toán.
- Các bản vẽ.
- Các quy trình của hệ thống quản lý chất l ượng ISO 9000:2000 c ủa công ty bao
gồm:
-

BP QL trực tiếp

P.DỰ ÁN

Mã tài liệu
VNK/DA/QT/21

Tên đầy đủ quy trình
Lập dự toán công trình

VNK/DA/QT/22

Đệ trình phê duyệt vật tư

VNK/DA/QT/23

Thanh quyết toán hợp dồng, gói thầu

VNK/DA/QT/30

Quy trình nghiệm thu thiết bị đầu vào

VNK/DA/QT/31

Quy trình nghiệm thu thi công

VNK/DA/QT/32

Quy trình học an toàn

VNK/DA/QT/33

Quy trình xử lý tai nạn trên công trường

3. Khái niệm
- Dự toán công trình là toàn bộ chi phí được tính toán và được xác đ ịnh theo công

trình cụ thể trên cơ sở các khối lượng công việc, thi ết kế kỹ thuật hoặc thi ết k ế
bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, h ạng m ục
công trình và hệ thống định mức, giá xây dựng công trình.
4. Nội dung quy trình lập dự toán công trình
4.1. Lưu đồ quy trình

Trách nhiệm

Tài liệu/ Mẫu biểu

P. kinh doanh

Xem 4.2.1
VNK/DA/QT/21.BM1

P. Kinh doanh
P. Dự án
P. Kỹ thuật

P. Kỹ thuật
P. Dự án

BP. Dự án

Giám đốc

Xem 4.2.2
VNK/DA/QT/21.BM2
VNK/DA/QT/21.BM8
Xem 4.2.3
VNKDA/QT/21.BM8
VNKDA/QT/21.BM4
VNK/DA/QT/21.BM5
VNK/DA/QT/21.BM6
VNK/DA/QT/21.BM7
Xem 4.2.5
VNK/DA/QT/21.BM4
VNKDA/QT/21.BM8
VNK/DA/QT/21.BM5
VNK/DA/QT/21.BM6
VNK/DA/QT/21.BM7

Lưu đồ

Nhận yêu cầu chào giá và
các tài liệu đi kèm
Lập kế hoạch thực hiện

Bóc tách, lên báo giá các
hạng mục, chuẩn bị hồ sơ
thầu

Tổng hợp, kiểm tra nội
bộ
t

Xem 4.2.9
Kiểm tra, phê duyệt

P. Kinh doanh

Xem 4.2.10
VNK/DA/QT/21.BM5

P. Kinh doanh
Xem 4.2.11
P. Dự án
VNK/DA/QT/21.BM3
P. Kỹ thuật
4.1 Diễn giải
4.1.1 Nhận yêu cầu chào giá và tài liệu đi kèm

Chào thầu
Tổng kết đánh giá

Nhân viên kinh doanh sau khi nhận được đề nghị báo giá c ủa khách hàng sẽ đ ề ngh ị
trưởng phòng kinh doanh chào giá VNK/DT/QT/21.BM1 (phiếu yêu cầu bóc tách và
chào giá). Nhân viên kinh doanh phải đi ền đầy đ ủ thông tin...
N I DUNG QUY TRÌNH
1. M c đích
- Quy trình y nh m th ng nh t gi a các b ph n liên quan trong vi c qu n lý
t ch c l p d toán c a m t công trình hay m t h ng m c công trình.
- Nh m tránh sai sót trong công tác l p d toán.
Ph m vi áp dung
- Quy trình áp d ng cho công tác l p d toán
- - quy trình này áp d ng cho b ph n l p d toán, phòng y d ng, phòng kinh
doanh và các b ph n liên quan khác.
2. Tài li u liên quan
- Các đ n giá, đ nh m c hi n hành đ c áp d ng t i Viêt Nam.ơ ượ
- Các đ n giá, đ nh m c c a công ty.ơ
- Các văn b n pháp quy c a nhà n c, b y d ng, ngành liên quan, các quy đ nh ướ
h ng d n v l p d toán.ướ
- Các b n vẽ.
- Các quy trình c a h th ng qu n ch t l ng ISO 9000:2000 c a công ty bao ượ
g m:
BP QL tr c ti p ế Mã tài li u Tên đ y đ quy trình
P.D ÁN
VNK/DA/QT/21
L p d toán công trình
VNK/DA/QT/22
Đ trình phê duy t v t t ư
VNK/DA/QT/23
Thanh quy t toán h p d ng, gói th uế
VNK/DA/QT/30
Quy trình nghi m thu thi t b đ u vào ế
VNK/DA/QT/31
Quy trình nghi m thu thi công
VNK/DA/QT/32
Quy trình h c an toàn
VNK/DA/QT/33
Quy trình x lý tai n n trên công tr ng ườ
3. Khái ni m
- D toán công trình là toàn b chi phí đ c tính toán và đ c xác đ nh theo công ượ ượ
trình c th trên c s các kh i l ng công vi c, thi t k kỹ thu t ho c thi t k ơ ượ ế ế ế ế
b n vẽ thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n c a công trình, h ng m c
công trình và h th ng đ nh m c, giá xây d ng công trình.
4. N i dung quy trình l p d toán công trình
4.1. L u đ quy trìnhư
Lập dự toán - Trang 2
Lập dự toán - Người đăng: penguin9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập dự toán 9 10 536