Ktl-icon-tai-lieu

lập dự toán

Được đăng lên bởi voiem-anh-vanlathangnhok
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C«ng ty Gi¸ X©y Dùng
Tñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng

Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp

dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

Version 1

Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp:
§o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)

T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh

Lêi nãi ®Çu
Víi mét chót lîi thÕ do vÞ trÝ ®Þa lý lµ ®−îc sèng ë Hµ Néi, l¹i lµm viÖc ë n¬i
cã thÓ tiÕp cËn víi nguån tri thøc trung t©m. Nhê cã c¬ héi tham gia vµo rÊt
nhiÒu c¸c dù ¸n lín nhá thuéc ®ñ c¸c lo¹i h×nh trong c¶ n−íc tõ ®ã ®óc rót ®−îc
mét sè kinh nghiÖm. Víi nhiÖt huyÕt cïng nghÒ nghiÖp vµ ®ång nghiÖp, t«i thu
xÕp thêi gian cña m×nh dµnh ®Ó so¹n th¶o mét sè dßng nµy víi mong muèn chia
sÎ víi b¹n – ®ång nghiÖp cña t«i mét chót tri thøc mµ t«i tiÕp cËn vµ tÝch luü
®−îc. Qua ®©y t«i mong muèn c¸c b¹n, nh÷ng ®ång nghiÖp cña t«i cã thÓ lµm
viÖc tèt, gãp søc x©y dùng quª h−¬ng ®Êt n−íc, n©ng cao thu nhËp, gi¶m thêi
gian lµm viÖc, t¨ng thêi gian dµnh h−ëng thô cuéc sèng, cho b¹n bÌ, ng−êi th©n,
cho nhiÒu ®iÒu cã ý nghÜa kh¸ n÷a.
T¹i liÖu nµy ®−îc biªn so¹n vµ chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó
sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng
phôc vô kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån 
Do ph¹m vi kiÕn thøc th× rÊt réng mµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã
nhiÒu thêi gian ®Ó chau chuèt s¶n phÈm, rÊt mong ®−îc c¸c b¹n, c¸c ®ång
nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau tµi liÖu nµy sÏ hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mäi
gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email theanh@giaxaydung.com.
NÕu cã thÓ xin ®õng quªn ñng hé  nhÐ. Bëi nhê diÔn
®µn mµ t«i cã thÓ truyÒn t¶i nh÷ng tµi liÖu nh− nµy ®Õn víi c¸c b¹n.

T¸c gi¶

Tµi liÖu nµy dïng cho môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc vÒ
ph¸p luËt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh

nguån: 

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, vai trß vµ nguyªn t¾c lËp dù to¸n
1.1. Kh¸i niÖm dù to¸n
Dù kiÕn tÝnh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh tr−íc khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. X¸c
®Þnh (dù ®o¸n) gi¸ trÞ c«ng tr×nh cña s¶n phÈm x©y dùng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ c¸c sè
liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, b¸o gi¸ vËt liÖu, dÞch vô... cã liªn quan.
Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ dù to¸n) ®−îc lËp cho tõng c«ng
tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng.
Dù to¸n hiÖn ®−îc lËp theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngµy
25/07/2007 vµ Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ngµy 06/10/2008 cña Bé X©y dùng.
1.2. Môc ®Ých cña dù to¸n
• Gióp chñ ®Çu t− biÕt dù trï sè tiÒn sÏ ph¶i chi ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh hoÆc h¹ng
môc c«ng tr×nh mµ m×nh kú väng.
• X¸c ®Þnh mét c¨...
C«ng ty Gi¸ X©y Dùng
Tñ s¸ch Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng
Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp
to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
Version 1
Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp:
§o bãc khèi l−îng lËp to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)
T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh
lập dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập dự toán - Người đăng: voiem-anh-vanlathangnhok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
lập dự toán 9 10 917