Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch dự án

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3426 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

Bài giảng 25
Lập kế hoạch và tiến độ dự án

LAÄP KEÁ HOAÏCH
VAØ
TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN

1

NOÄI DUNG
Vai troø vaø chöùc naêng cuûa vieäc laäp keá
hoaïch döï aùn
Caùc kyõ thuaät vaø coâng cuï cô baûn ñeå laäp
keá hoaïch vaø tieán ñoä döï aùn

2

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

Bài giảng 25
Lập kế hoạch và tiến độ dự án

CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN
Ñeå döï aùn thaønh coâng chuùng ta coù nhaát
thieát phaûi laäp keá hoaïch khoâng?
Taïi sao?

3

TAÏI SAO PHAÛI LAÄP KEÁ HOAÏCH?
Ñaûm baûo ñaït ñöôïc muïc tieâu
Ñaûm baûo trình töï coâng vieäc
Xaùc ñònh thôøi gian, chi phí, yeâu caàu chaát löôïng
Naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn löïc
Giuùp vieäc kieåm soaùt vaø theo doõi
Taêng cöôøng giao tieáp/ phoái hôïp
Khuyeán khích, ñoäng vieân
Huy ñoäng voán
Cung caáp döõ lieäu
Haàu heát caùc khoù khaên cuûa döï aùn gaëp phaûi laø do
thieáu keá hoaïch hoaëc laäp keá hoaïch khoâng ñuùng

4

2

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Lập kế hoạch và tiến độ dự án

CAÙC BÖÔÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH DÖÏ AÙN
Xaùc ñònh
muïc tieâu

Laøm chi tieát
thieát keá döï aùn

Xaùc ñònh
coâng vieäc
Toå chöùc
Keá hoaïch
taøi chính &
nguoàn löïc
Laäp
tieán ñoä
Keá hoaïch
kieåm soaùt

5

CAÁU TRUÙC PHAÂN VIEÄC (WBS)
WBS laø coâng cuï QLDA quan troïng nhaát vaø laø cô
sôû cho taát caû caùc böôùc laäp keá hoaïch vaø kieåm
soaùt.
WBS laø phöông phaùp xaùc ñònh coù heä thoáng caùc
coâng vieäc cuûa moät döï aùn baèng caùch chia nhoû döï
aùn thaønh caùc coâng vieäc nhoû daàn vôùi muïc ñích:
ñích:
– Taùch döï aùn thaønh caùc coâng vieäc vôùi möùc ñoä chi
tieát, cuï theå hôn.
hôn.
– Xaùc ñònh taát caû caùc coâng vieäc.
– Öôùc tính nguoàn löïc, thôøi gian, chi phí vaø caùc yeâu
gian,
caàu kyõ thuaät khaùc 1 caùch heä thoáng.
g.
– Phaân chia traùch nhieäm cuï theå vaø hôïp lyù.
6

3

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Lập kế hoạch và tiến độ dự án

WBS DAÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI
Caáp 1

TPTWSSP

Caáp 2

Caáp 3

PHAP

A

B

Caáp nöôùc

C

D

Thoaùt nöôùc

E

F

7

WBS DAÏNG LIEÄT KEÂ
1.0.0 DA THÖÙ BA CAÁP NÖÔÙC VAØ VEÄ SINH CAÙC THÒ XAÕ, THÒ TRAÁN (TPTWSSP)
1.1.0 Caùc coâng taùc khôûi ñaàu
1.1.1 Thaønh laäp PCU vaø PPMU
1.1.2 Thöông löôïng vay voán
1.1.3 Löïa choïn vaø chæ ñònh tö vaán giaùm saùt vaø thieát keá
1.1.4 Hoã trôï vaø ñònh höôùng DA...
Chương trình Ging dyKinhtế Fulbright
2004-2005
Bài ging 25
Lpkế hoch và tiến độ d án
1
Thm định đầutư phát trin
Bài ging
1
1
LAÄP KEÁ HOAÏCH
LAÄP KEÁ HOAÏCH
VAØ
VAØ
TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN
TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN
2
2
NOÄI DUNG
NOÄI DUNG
Vai
Vai
troø
troø
vaø
vaø
chöùc
chöùc
naêng
naêng
cuûa
cuûa
vieäc
vieäc
laäp
laäp
keá
keá
hoaïch
hoaïch
döï
döï
aùn
aùn
Caùc
Caùc
kyõ
kyõ
thuaät
thuaät
vaø
vaø
coâng
coâng
cuï
cuï
baûn
baûn
ñeå
ñeå
laäp
laäp
keá
keá
hoaïch
hoaïch
vaø
vaø
tieán
tieán
ñoä
ñoä
döï
döï
aùn
aùn
Lập kế hoạch dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch dự án - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lập kế hoạch dự án 9 10 313