Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch Marketing chiến lược

Được đăng lên bởi Hòa Lê
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập kế hoạch Marketing chiến lược

Các giai đoạn của quá trình lập kế hoạch Marketing được mô tả trên hình dưới đây:
1. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại
Mục đích của phân tích này là:
•

Đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cơ cấu, xu hướng

biến động, tác động của môi trường Marketing đến nhu cầu mua sắm của khách hàng.
Việc phân tích này được tiến hành đối với mỗi một sản phẩm.
•

Phân tích cạnh tranh: ưu nhược điểm cuả các đối thủ cạnh tranh, thị phần và chiến

lược của họ.
•

Phân tích chiến lược Marketing hiện hành: Trong điều kiện môi trường mới các

chiến lược Marketing mix có còn phù hợp nữa không?

2. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại
Mục đích của phân tích này là:
•

Đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cơ cấu, xu hướng

biến động, tác động của môi trường Marketing đến nhu cầu mua sắm của khách hàng.
Việc phân tích này được tiến hành đối với mỗi một sản phẩm.
•

Phân tích cạnh tranh: ưu nhược điểm cuả các đối thủ cạnh tranh, thị phần và chiến

lược của họ.
•

Phân tích chiến lược Marketing hiện hành: Trong điều kiện môi trường mới các

chiến lược Marketing mix có còn phù hợp nữa không?
3. Phân tích SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Phân tích SWOT là phân tích cơ hội và mối đe doạ (do môi trường mang lại), điểm
mạnh và điểm yếu của bản thân công ty. Trong điều kiện môi trường mới sẽ xuất hiện
những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời các nguy cơ đe doạ mới. Khi công ty nhận
thức được về các cơ hội và mối đe doạ, họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để nắm
bắt, khai thác các cơ hội, đồng thời vượt qua các nguy cơ đe doạ. Tuy nhiên, điều này
còn tuỳ thuộc vào các điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Do vậy, cần xem xét các
vấn đề cơ bản sau đây:
• Xác định các cơ hội và nguy cơ do môi trường mang lại cho công ty
• Xác định các điểm mạnh và điểm yếu của công ty
• Xác định vị thế thị trường hiện tại của công ty
Ví dụ: Đối với VNPT, trong giai đoạn hội nhập sẽ xuất hiện rất nhiều nhu cầu về thông
tin liên lạc hiện đại từ nhiều đối tượng khác nhau: các doanh nghiệp trong và ngoài
nước, các cơ quan chính phủ, quốc hội, các đoàn thể, các trường học, viện nghiên cứu,
khách du lịch, nhân dân¼ Nguy cơ mới là sự cạnh tranh đa dạng và ngày càng gia tăng
mạnh mẽ. Mặt khác, Đảng và Nhà nước chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
và yêu cầu các ngành xây dựng lộ trình hội nhập.
Có thể phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của công ty trên bốn yếu tố sau đây:
Marke...
Lập kế hoạch Marketing chiến lược
Các giai đoạn của quá trình lập kế hoạch Marketing được mô tả trên hình dưới đây:
1. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại
Mục đích của phân tích này là:
Đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cấu, xu hướng
biến động, tác động của môi trường Marketing đến nhu cầu mua sắm của khách hàng.
Việc phân tích này được tiến hành đối với mỗi một sản phẩm.
Phân tích cạnh tranh: ưu nhược điểm cucác đối thủ cạnh tranh, thị phần chiến
lược của họ.
Phân tích chiến lược Marketing hiện hành: Trong điều kiện môi trường mới các
chiến lược Marketing mix có còn phù hợp nữa không?
Lập kế hoạch Marketing chiến lược - Trang 2
Lập kế hoạch Marketing chiến lược - Người đăng: Hòa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập kế hoạch Marketing chiến lược 9 10 994