Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch và tiến độ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ
Trn Trung Hu
2006
Chuyeân ñeà: Quaûn lyù döï aùn Xa ây döïng
Project Planning & Scheduling
Lập kế hoạch và tiến độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch và tiến độ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lập kế hoạch và tiến độ 9 10 36