Ktl-icon-tai-lieu

lập phân tích dự án cho kĩ sư

Được đăng lên bởi hoangganguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM
Khoa : Quản Lý Công Nghiệp

20/8/2010

Đề cương Môn học Đại học

L Ậ P VÀ PHÂN TÍCH D Ự ÁN CHO K Ỹ S Ư
PROJECT PLANNING AND ANALYSIS FOR ENGINEERS
Mã s ố MH : 700200
- Số tín chỉ
- Số tiết

: 2 (2.1.2)
- Tổng: 45
LT: 30

BT: 15

TCHP:
TH:
ĐA:

BTL/TL:

- Đánh giá

: Kiểm tra:
40% Kiểm tra giữa kỳ (Trắc nghiệm+ Viết 60’): 40%
Bài tập
20% Bài tập cá nhân 20%
Thang điểm 10/10
Thi cuối kỳ: 40% Thi cuối kỳ (Trắc nghiệm+ Viết 65’): 40%
- Môn tiên quyết
: - Không
MS:
- Môn học trước
: - Không
MS:
- Môn song hành
: - Không
MS:
- CTĐT ngành
: Các ngành kỹ thuật
- Trình độ
: Học kỳ 3 (Học kỳ 1, Năm thứ 2)
(khối kiến thức-KT) Thuộc khối cơ bản
- Ghi chú khác
:

1. Mục tiêu của môn học:
Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ
thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Sau khi tham gia khóa
học này, sinh viên có thể
- Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau
- Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại
và tỷ số lợi ích/chi phí.
- Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có sẵn.
- So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau.
- Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định khấu hao chuẩn.
- Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích.
Aims:
This course helps students characterize the cash flows associated with engineering projects and
evaluate them from the viewpoints of before-tax and after-tax cash flow. At the end of this course,
students will be able to
- Analyze cash flows to obtain equivalent values for a different time point or time frame.
- Understand engineering economic decision criteria, including net present value, internal rate of
return, and benefit cost ratio.
- Form alternatives and derive valid cost/benefit estimations from available data.
- Compare alternatives having unequal economic lives.
- Perform after tax cash flow analysis, applying standard depreciation accounting rules.
- Estimate risks and uncertainties in analyses.

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

Tr.1/4

Đề cương MH : Lập & Phân tích dự án

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

2. Nội dung tóm tắt môn học:
Môn học bao gồm giá trị theo thời gian của tiền tệ, sự tương đương của tiền tệ, các độ đo đáng giá
về mặt kinh tế, các quy tắc chọn phương án đầu tư, thuế lợi tức, khấu hao thiết bị, rủi ro và bất định.
Course outline:
This course includes t...
ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM 20/8/2010
Khoa : Quản Lý Công Nghiệp
c ng Môn h c i h cĐề ươ Đạ
L P VÀ PHÂN TÍCH D ÁN CHO K S Ư
PROJECT PLANNING AND ANALYSIS FOR ENGINEERS
Mã s MH : 700200
- Số tín chỉ : 2 (2.1.2) TCHP:
- Số tiết - Tổng: 45 LT: 30 BT: 15 TH: ĐA: BTL/TL:
- Đánh giá : Kiểm tra: 40% Kiểm tra giữa kỳ (Trắc nghiệm+ Viết 60’): 40%
Bài tập 20% Bài tập cá nhân 20%
Thang điểm 10/10 Thi cuối kỳ: 40% Thi cuối kỳ (Trắc nghiệm+ Viết 65’): 40%
- Môn tiên quyết : - Không MS:
- Môn học trước : - Không MS:
- Môn song hành : - Không MS:
- CTĐT ngành : Các ngành kỹ thuật
- Trình độ :
(khối kiến thức-KT)
Học kỳ 3 (Học kỳ 1, Năm thứ 2)
Thuộc khối cơ bản
- Ghi chú khác :
1. Mục tiêu của môn học:
Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ
thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Sau khi tham gia khóa
học này, sinh viên có thể
- Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau
- Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại
và tỷ số lợi ích/chi phí.
- Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có sẵn.
- So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau.
- Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định khấu hao chuẩn.
- Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích.
Aims:
This course helps students characterize the cash flows associated with engineering projects and
evaluate them from the viewpoints of before-tax and after-tax cash flow. At the end of this course,
students will be able to
- Analyze cash flows to obtain equivalent values for a different time point or time frame.
- Understand engineering economic decision criteria, including net present value, internal rate of
return, and benefit cost ratio.
- Form alternatives and derive valid cost/benefit estimations from available data.
- Compare alternatives having unequal economic lives.
- Perform after tax cash flow analysis, applying standard depreciation accounting rules.
- Estimate risks and uncertainties in analyses.
PĐT, Mẫu 2008-ĐC Tr.1/4
lập phân tích dự án cho kĩ sư - Trang 2
lập phân tích dự án cho kĩ sư - Người đăng: hoangganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
lập phân tích dự án cho kĩ sư 9 10 347