Ktl-icon-tai-lieu

Lập phân tích dự án

Được đăng lên bởi donghuynhnghia
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN
CHO KỸ SƯ (700200)

PROJECT PLANNING AND ANALYSIS FOR ENGINEERS
Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa – TP.HCM

KHÁI NIỆM KINH TẾ KỸ THUẬT
™Kỹ thuật (Engineering) là việc
vận dụng các kiến thức khoa
học, từ các nguyên liệu tự
nhiên tạo ra sản phẩm nhằm
phục vụ lợi ích con người.
™Kinh tế Kỹ thuật (Engineering
Economy) nhằm trang bị kiến
thức để xét tính hiệu quả kinh
tế của các áp dụng kỹ thuật.

Kinh tế Kỹ thuật là lĩnh vực giao giữa
kinh tế và kỹ thuật

KHÁI NIỆM KINH TẾ KỸ THUẬT
™Kinh tế Kỹ thuật cung cấp các phương pháp
phân tích kinh tế làm cơ sở lý luận cho các quyết
định đầu tư, nhằm trả lời cho câu hỏi “Các
phương án đầu tư đang xét có lợi hay không
và phương án nào có lợi nhất?”
™Mở rộng hơn, Kinh tế Kỹ thuật xét đến câu hỏi
“Đầu tư vào những dự án nào là có lợi nhất?”
Æ cần thiết cho kỹ sư, nhà quản lý

MỤC TIÊU MÔN HỌC
™ Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án
đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và
đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế
và sau thuế. Sau khi tham gia khóa học này, sinh viên có
thể:
ƒ Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương
đương theo các quan điểm khác nhau
ƒ Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị
hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại và tỷ số lợi ích/chi phí.
ƒ Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu
có sẵn.
ƒ So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau.
ƒ Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định
khấu hao chuẩn.
ƒ Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích.

NỘI DUNG MÔN HỌC
™Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT
™Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN
TỆ
™Chương 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ
TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG
™Chương 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO
SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
™Kiểm tra giữa kỳ (chương 1Æ 4)

NỘI DUNG MÔN HỌC
™Chương 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
™Chương 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ
PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ
™Chương 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ
LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
™Chương 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
™Thi cuối kỳ (chương 3 Æ 8)

ĐÁNH GIÁ
™Bài tập (20%)
™Kiểm tra giữa kỳ (30%)
™Thi cuối kỳ (50%)
™Hình thức kiểm tra/thi
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Trắc nghiệm: khoảng 30 câu, 6 điểm
Tự luận: 4 điểm
Thời gian: khoảng 60 phút
Được mang theo:
• 1 tờ A4 viết tay 2 mặt (không đánh máy hay photo)
• các bảng tra (có tên GV)
• máy tính bỏ túi (nên có tính năng giải phương trình)

QU...
LP VÀ PHÂN TÍCH D ÁN
CHO K SƯ (700200)
PROJECT PLANNING AND ANALYSIS FOR ENGINEERS
Nguyn Ngc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn
Khoa Qun lý Công nghip
Đại hc Bách Khoa – TP.HCM
Lập phân tích dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập phân tích dự án - Người đăng: donghuynhnghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Lập phân tích dự án 9 10 874