Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi nguyenhue-uneti91
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
 University of Economic and Technical Industries
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

110 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC
THUYẾT KINH TẾ
Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế (10 câu)
Chương 2. các tư tưởng kinh tế cổ đại và trung
cổ (40 câu)
Chương 3. các học thuyết kinh tế cổ điển (30
câu)
Chương 4. các học thuyết kinh tế XHCN không
tưởng thế kỉ XIX (30 câu)

Câu 1. Đối tượng của môn lịch sử các học thuyết
kinh tế là?
A. Các quan điểm kinh tế
B. Hệ thống các quan điểm kinh tế của các giai cấp
trong lịch sử.
C. Hệ thống quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu
biểu của các giai cấp trong lịch sử.
D. Hệ thống các học thuyết kinh tế của các trường
phái khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất
định.

Câu 2. phương pháp nghiên cứu môn lịch
sử các học thuyết kinh tế là:
A.Duy vật biện chứng
B.Thực hiện triệt để nguyên tắc lịch sử
C.Phê phán, phân tích, tổng hợp.
D.Tiếp cận có hệ thống.

câu 3. Việc nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết
kinh tế không có ý nghĩa:
A.Hiểu sâu sắc và hoàn chỉnh kinh tế chính trị
B.Mở rộng và nâng cao hiểu biết kinh tế thị trường
C.Hiểu và nắm vững chủ trương , đường lối của
Đảng ta hiện nay
D.Nghiên cứu các vấn đề văn hóa xã hội

Câu 4: Chức năng yêu cầu phải nghiên cứu, đánh giá
các quan điểm kinh tế của các đại biểu, trường
phái khác nhau theo quan điểm lịch sử là chức
năng:
A. Tư tưởng
B. Nhận thức
C. Thực tiễn
D. Phương pháp luận

câu 5. “ Nhận thức, cải tạo kinh tế - xã hội dựa
trên những bài học lịch sử” là chức năng?
A.Tư tưởng
B.Nhận thức
C.Thực tiễn
D.Phương pháp luận

Câu 6. “ Cung cấp có hệ thống các quan điểm, lý
luận kinh tế làm cơ sở cho các khoa học kinh tế
khác” là chức năng:
A. Tư tưởng
B. Nhận thức
C. Thực tiễn
D. Phương pháp luận

Câu 7. “Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa
học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát
triển,………và……..lẫn nhau của hệ thống quan điểm
kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái
kinh tế - xã hội khác” 2 cụm từ còn thiếu trong khái
niệm trên lần lượt là?
A. Kế thừa, ảnh hưởng
B. Đấu tranh, kế thừa
C. Đấu tranh, thay thế
D. Thay thế,ảnh hưởng

Câu 8. môn lịch sử các học thuyết kinh tế chỉ
nghiên cứu:
A.Những quan điểm kinh tế chưa thành hệ thống.
B.Những quan điểm kinh tế đã được hình thành
thành 1 hệ thống nhất định.
C.Những quan điểm kinh tế chưa thành hệ thống
nhưng có ý nghĩa lịch sử.
D.Những lý luận kinh tế rời rạc

Câu 9. “đối tượng nghiên cứu môn lịch sử các học
thuyế...
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
University of Economic and Technical Industries

lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: nguyenhue-uneti91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 355