Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi mphuong-ibeftu
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 4774 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề bài tập điều kiện
Chon một câu trong 12 câu dưới đây “của phần A”
A: So sánh các quan điểm kinh tế chủ yếu và phương pháp luận của trường phái kinh tế sau:
1. Trường phái trọng thương – Trọng nông
2. Trường phái trọng thương – Kinh tế chính trị tư sản cổ điển
3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Tân cổ điển
4. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Keynes
5. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Chủ nghĩa tự do mới
6. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Trọng tiền
7. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Trọng cung
8. Keynes – Trọng tiền
9. Keynes – Trọng cung
10. Keynes – Trường phái chính hiện đại
11. Keynes – Tân cổ điển
12. Tân cổ điển – Trường phái chính hiện đại
B: Các quan điểm kinh tế của các trường phái trên đã được vận dụng như thế nào trên thực tế?
Cho ví dụ minh hoạ

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

LỊCH SỬ
CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự
vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các
học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về
kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối
chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn.
Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị

Mác - Lênin.
Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học

thuyết kinh tế nên ở đây chỉ nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý luận kinh
tế hoàn chỉnh. Do đó, chỉ bắt đầu nghiên cứu từ chủ nghĩa trọng thương (thế kỉ XVI) đến nay
(những năm cuối của thế kỉ XX).
Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp lịch sử và lôgíc. Với mỗi trường phái kinh tế đều
phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và đại biểu tiêu biểu
cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư
tưởng của nhân loại và trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội.
Cuốn sách này được biên soạn theo chương trình môn Lịch sử các học thuyết kinh tế dùng
cho sinh viên các ngành chuyên kinh tế và quản trị kinh doanh.
Chúng tôi ...
Đề bài tập điều kiện
Chon một câu trong 12 câu dưới đây “của phần A”
A: So sánh các quan điểm kinh tế chủ yếu và phương pháp luận của trường phái kinh tế sau:
1. Trường phái trọng thương – Trọng nông
2. Trường phái trọng thương – Kinh tế chính trị tư sản cổ điển
3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Tân cổ điển
4. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Keynes
5. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Chủ nghĩa tự do mới
6. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Trọng tiền
7. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển – Trọng cung
8. Keynes – Trọng tiền
9. Keynes – Trọng cung
10. Keynes – Trường phái chính hiện đại
11. Keynes – Tân cổ điển
12. Tân cổ điển – Trường phái chính hiện đại
B: Các quan điểm kinh tế của các trường phái trên đã được vận dụng như thế nào trên thực tế?
Cho ví dụ minh hoạ
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
L CH S
CÁC H C THUY T KINH T
Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: mphuong-ibeftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 138