Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi parksungmi531
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 2 lần
WWW.TAILIEUHOC.TK
Ng©n hµngu hái
LÞch Sö c¸c
Häc ThuyÕt
kinh tÕ
(n¨m 2003)
C©u 1. Gi¸ trÞ hµng ho¸ chÝnh lµ
ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tiÒn tÖ còng
nh ¸nh s¸ngt tr¨ng lµ sù
ph¶n chiÕu A/S mÆt trêi.
Tr¶ lêi.
W.P( 1632 - 1687) lµ mét trong
nh÷ng ngêi s¸ng lËp ra häc
thuyÕt kinh trêng ph¸i ®iÓn
anh. ¤ng lµ ngêi ¸p dông ph¬ng
ph¸p míi trong nghiªn cøu khoa
häc ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p khoa
häc nhiªn . W.Petty cã c«ng
lao to lín trong viÖc nªu ra
luËn gi¸ trÞ lao ®éng. ¤ng ®·
®a ra c¸c ph¹m trï gi¸
hµng ho¸. Gåm gi¸ c¶ tù nhiªn vµ
gi¸ c¶ chÝnh trÞ. Tuy vËy lÝ thuyÕt
gi¸ trÞ lao ®éng cña «ng cßn
nhiÒu h¹n chÕ, cha ph©n biÖt ®îc
c¸c ph¹m trï gi¸ trÞ gvµ gi¸
trÞ ...
«ng tËp trung nghiªn cøu vÒ gi¸
mét bªn lµ hµng ho¸, mét bªn
tiÒn tøc «ng míi chó ý
nghiªn cøu mÆt lîng. ¤ng chØ
giíi h¹n lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ
phô thuéc lao ®éng khai th¸c
vµng vµ b¹c. ¤ng so s¸nh gi¸ lao
®éng khai th¸c vµng b¹c víi
lao ®éng kh¸c, lao ®éng kh¸c
chØ t¹o nªn cña ci ë møc ®é so
s¸nh víi lao ®éng t¹o ra tiÒn.
Nh vËy W.Petty cho r»ng lao
®éng t¹o ra tiÒn míi lµ lao ®éng
t¹o ra gi¸ tnªn g trÞ hµng ho¸
phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña tiÒn, gi¸
trÞ hµng ho¸ lµ sù ph¶n ¸nh gi¸ t
cña tiÒn nh ¸nh s¸ng mÆt
tr¨ng ph¶n chiÕu cña ¸nh
s¸ng mÆt trêi «ng ®· kh«ng
thÊy ®îc r»ng tiÒn ®o lµm thêi
gian t¸ch lµm hai, mét bªn
hµng ho¸ th«ng thêng, mét bªn
tiÔn gi¸ biÓu hiÖn b»ng
tiÒn cña gi¸ trÞ.
* “ lao ®éng lµ cha cßn ®Êt ®ai lµ
cña cña c¶i” ®©y luËn ®iÓm
næi tiÕng trong thuyÕt gi¸ trÞ
lao ®éng cña «ng .
- XÐt mÆt a c¶i (gi¸ t
dông) th× «ng ®· nªu n ®îc
nguån gèc cña c¶i. §ã lao
®éng cña con ngêi. KÕt hîp víi
yÕu nhiªn. §iÒu nµy ph¶n
¸nh TLSX ®Ó t¹o ra cña c¶i
- XÐt ph¬ng diÖn gi¸ trÞ th×
luËn ®iÓm trªn lµ sai. ChÝnh Petty
cho r»ng gi¸ trÞ thêi gian lao
®éng hao phÝ quy ®Þnh nhng sau
®ã l¹i cho ng 2 yÕu tè x¸c ®Þnh
gi¸ trÞ ®ã lµ lao ®éng vµ tù nhiªn.
¤ng ®· nhÇm lÉn lao ®éng víi t
c¸ch nguån gèc cña gi¸ trÞ víi
lao ®éng t c¸ch lµ nguån gèc cña
gi¸ trÞ dông. ¤ng cha ph¸t
hiÖn ®îc tÝnh hai mÆt cña ho¹t
®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã lµ lao
®éng thÓ s¶n xuÊt lao ®éng
trõu tîng. Lao ®éng cô thÓ t¹o ra
gi¸ trÞ sö dông cßn lao ®éng tr×u
tîng t¹o ra gi¸ trÞ.
C©u 2. W. Petty nhµ kinh
häc ph¶n ¸nh b íc qu¸ ®é
CNTT sang KTCTcæ ®iÓn.
Tr¶ lêi.
* Lý luËn gi¸ trÞ W.Petty
Trong t¸c phÈm bµn thuÕ
kho¸ p (1662) W.Petty
nghiªn cøu vÒ g chia gi¸
thµnh hai lo¹i gi¸ tù nhiªn
gi¸ c¶ chÝnh trÞ.
- Gi¸ nhiªn do hao phÝ lao
®éng quy ®Þnh vµ n¨ng suÊt lao
®éng cã nh hëng ®Õn møc hao
phÝ ®ã. G tù nhiªn lµ gi¸ t
cña hµng ho¸. Nh vËy «ng lµ ngêi
®Çu tiªn t×m thÊy c¬ së cña gi¸ c
nhiªn lao ®éng , thÊy ®îc
quan hÖ gi÷a lîng gi¸ tvµ n¨ng
suÊt lao ®éng .
-) KÕt luËn: lîng lao ®éng =
nhauvµo s¶n xuÊt ®Ó
so s¸nh gi¸ trÞ hµng hãa, gi¸ c¶ tù
nhiªn (gi¸ trÞ), lÖ nghÞch víi
NS lao ®éng khai th¸c vµng
b¹c
- Gi¸ chÝnh trÞ chÝnh gi¸
thÞ trêng cña hµng ho¸ p thuéc
vµo nhiÒu yÕu ngÉu nhiªn
khã x¸c ®Þnh . CP lao ®éng trong
gi¸ cnh trÞ thêng cao h¬n
chi phÝ lao ®éng trong gi¸ tù
nhiªn .
- Tuy nhiªn thuyÕt gt lao ®éng
cña «ng chÞu ¶nh hëng cña
CNTT. ¤ng chØ tËp chung
nghiªn cøu t lîng , nghÜa
nghiªn cøu vÒ gi¸ mét bªn
hµng hãa, mét bªn lµ tiÒn tÖ. ¤ng
giíi h¹n g thiÕt ®µo t¹o gi¸ t
träng lao ®éng khai th¸c vµng vµ
b¹c. C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c chØ
so s¸nh víi lao ®éng t¹o ra tiÒn
tÖ. Gi¸ trÞ hµng ho¸ ph¶n
¸nh gi¸ trÞ tiÒn tÖ .
- MÆc ¶nh hëng cña ph¸i
TT nhng trong trêng ph¸i thÞ tr-
êng chØ tho¶ m·n víi viÖc ®¬n
thuÇn ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kinh
tÕ hay chØ mu t¶ l¹i nh÷ng hiÖn t-
îng kinh theo kinh nghiÖm nh
W.Petty ®· tiÕp cËn víi c¸c quy
luËt kh¸ch quan =) nghiªn cøu
lÜnh vùc s¶n xuÊt .
- Trong nh÷ng t/y ®Çu tiªn
W.Petty cßn mang nÆng t tëng
TT nhng trong t/y cuèi cïng cña
«ng th× kh«ng cßn dÊu vÕt cña
CNTT. ¤ng lµ ngêi ®Çu tiªn nhÊn
m¹nh t/c kh¸ch quan cña nh÷ng
quy luËt t¸c ®éng trong XHTB.
C©u 3. Ptty ng êi ®Æt nÒn
mãng cho gi¸ trÞ lao ®éng .
Tr¶ lêi.
Tr×nh y lÝ luËn gtrÞ lao ®éng
: Gi¸ nhiªn gi¸ chÝnh
trÞ (c©u 2) - ¤ng ngêi ®Çu tiªn
®· m thÊy c cña gi¸ c
nhiªn lao ®éng, thÊy ®îc quan
gi÷a lîng gi¸ t ng suÊt
lao ®éng (tû lÖ nghÞch )
-) H¹n chÕ mang nÆng ....
- luËn nµy cña «ng ®· ®îc
A®am Smith kÕ thõa vµ ph¸t triÓn
«ng ®· ®a ra 1 nghÞ ®Þnh gi¸ trÞ
trao ®æi do lao ®éng quyÕt
®Þnh, gi¸ trÞ do hao phÝ lao
®éng ®Ó s¶n xuÊt ra ng ho¸
quyÕt ®Þnh. §©y lµ K/n ®óng ®¾n
gi¸ trÞ nhng «ng vÊp ph¶i
gi¸ c¶ s¶n xuÊt.
- §Õn Ricando, «ng ®· ph©n biÖt
®îc hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸
vµ ®· ®a ra ®ñ l¾t ®Çy ®ñ :
“ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ hay sè lîng
cña mét hµng ho¸ o ®ã kh¸c
hµng ho¸ ®ã trao ®æi lµ do
lîng lao ®éng t¬ng ®èi cÇn thiÕt
®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã quyÕt
®Þnh “«ng thÊy nguyªn nh©n
cña ng hãa gi¸ trÞ trao ®æi.
¤ng ®· C¸CH M¹NG mét c¸ch
tµi t×nh r»ng gi¸ trÞ hµng ho¸
gi¶m khi n¨ng suÊt lao ®éng
t¨ng lªn (dù ®o¸n thiªn tµi cña
W. Petty ®· ®îc «ng luËn chøng )
- ChØ khi ®Õn Ma rkitng míi ph©n
biÖt sè 2 thuéc tÝnh cña hµng ho¸
®ã lµ gi¸ tdông vµ gi¸ t
thèng nhÊt biÖn chøng. §©y
ch×a ®Ó kho¸ gi¶i quyÕt mét lo¹t
c¸c vÊn ®Ò trong KINH TÕ cã.
Nh vËy. W. Petty ®· ®Æt nÒn
mãng cho hµng ho¸ gi¸ trÞ.
nh÷ng luËn a «ng , c nhµ
kinh häc ®· thõa ph¸t
triÓn luËn ®ã vµ khi ®îc hoµn
thiÖn bëi Ma rk. ®©y c«ng lao
to lín cña «ng.
C©u 4.Ad. Smith nhµ lÝ luËn
gi¸ trÞ lao ®éng song lÝ luËn gi¸
trÞ cña «ng vÉn ch a ® ¬c nhiÒu
vµ sai lÇm.
Tr¶ lêi.
* luËn gi¸ trÞ cña Adam.
Smith.
AdamSmith (1723- 1790) ®· më
ra giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña sù
ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt kinh tÕ.
¤ng ®i s©u ph©n ch b¶n chÊt ®Ó
t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng
cña c¸c hiÖn tîng c¸c qu¸
tr×nh kinh tÕ .
So víi W.Petty trêng ph¸i
träng n«ng, lý thuyÕt gi¶ thiÕt lao
®éng cña A.Smith bíc tiÕn
®¸ng kÓ .
Còng chØ ra r»ng tÊt c¸c lo¹i
lao ®éng s¶n xuÊt ®Òu t¹o ra gi¸
trÞ . lao ®éng thíc ®o cuèi
cïng cña gi¸ trÞ.
- Ph©n biÖt râ rµng gi¸ trÞ sö dông
gi¸ t trao ®æi vµ k®Þnh. G
trÞ sö dông kh«ng quy ®Þnh gi¸ trÞ
trao ®æi. ¤ng b¸c quan ®iÓm
Ých lîi quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi.
- Khi ph©n tÝch g trÞ hµng ho¸:
Gi¸ trÞ ®îc biÓu hiÖn ë gi¸ trÞ trao
®æi cña ng ho¸ trong mèi quan
víi lîng hµng ho¸ kh¸c,
cßn trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸
ph¸t triÓn nã ®îc biÓu hiÖn ë tiÒn.
- ¤ng chØ ra lîng gi¸ trÞ hµng ho¸
do lao ®éng hao phÝ lao ®éng
trung b×nh cÇn thiÕt quy ®Þnh .
Lao ®éng gi¶n ®¬n lao ®éng
phøc t¹p ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn
lîng gi¸ trÞ hµng ho¸. Trong cïng
mét thêi gian, lao ®éng chuyªn
m«n, phøc t¹p xÏ t¹o ra mét lîng
gi¸ trÞ nhiÒu h¬n so víi lao ®éng
chuyªn m«n hay lao ®éng
gi¶n ®¬n.
- Ph©n biÖt gi¸ ctù nhiªn vµ gi¸
thÞ trêng : gi¸ nhiªn
biÓu hiÖn = tiÒn cña gi¸ trÞ. ¤ng
kh¶ng ®Þnh hµng ho¸ ®îc b¸n
theo gi¸ nhiªn, nÕu gi¸
®ã ngang víi møc cÇn thiÕt ®Ó tr¶
cho tiÒn l¬ng, ®Þa t«, vµ lîi nhuËn
. Theo «ng gi¸ nhiªn
Truy t©m, g c t trêng lµ g
b¸n thùc tÕ a hµng ho¸ gi¸ c
nµy nhÊt trÝ víi g tù nhiªn
khi ®îc ®a ra t trêng víi sè l-
îng ®ñ “tho¶ m·n lîng cÇu thùc
tÕ’’. Gi¸ nhiªn tÝnh chÊt
kh¸ch quan cßn gi¸ t trêng
phô thuéc o nh÷ng yÕu nh
quan cung cÇu c¸c lo¹i
quan hÖ ®êng kh¸c .
* M©u thuÉn vµ sai lÇm :
- §a ra hai ®Þnh nghÜa :+ “gi¸ t
toµn ®iÓm do lao ®éng quy
®Þnh, gi¸ trÞ do hao phÝ lao
®éng ®Ó s¶n xuÊt ra ng ho¸
q®”.
+ G trÞ cña mét hµng a = sè
lîng lao ®éng nhê hµng ho¸
®ã cã thÓ mua ®îc .
-) §©y lµ ®iÒu sai lÇm, luÈn quÈn
cña am. Smith. ¤ng ®· ®a vµo
hiÖn tîng, mét bªn c nghÜa
lao ®éng cho nhµ t n, mét bªn
nhµ t b¶n tr¶ l¬ng cho c«ng
nh©n.
- VÒ cÊu thµnh lîng gi¸ trÞ hµng
ho¸ : Theo «ng trong s¶n xuÊt t
b¶n chñ nghÜa, tiÒn l¬ng, lîi
nhuËn ®Þa lµ ba nguån gèc
®Çu tiªn cña mäi thu nhËp, còng
nh cña mäi gi¸ trÞ t¸c ®éng. A.
Smith coi tiÒn l¬ng, lîi nhuËn
®Þa nguån gèc ®Çu tiªn cña
mäi thu nhËp, ®ã quan ®iÓm
®óng ®¾n. Song «ng l¹i lÇm ë chç
coi c¸c kho¶n thu nhËp nguån
gèc ®Çu tiªn cña mäi gi¸ trÞ t¸c
®éng. ¤ng ®· lÉn lén hain ®Ò
h×nh thµnh gi¸ trÞ ph©n phèi
gi¸ trÞ, h¬n n÷a, «ng còng xem
thêng t b¶n bÊt biÕn ©; coi gi¸ trÞ
cã (v+m)
c©u 5. A. Smith ®· sai lÇm trong
quan niÖm cÊu gi¸ trÞ,
rica.rdo ®· kh¾c phôc söa
ch÷a sai lÇm ®ã nh ng vÉn ch a
triÖt ®Ó .
Tr¶ lêi.
- Nªu luËn cña A. Smith
cÊu gi¸ trÞ (c©u trªn)
H¹n chÕ: chØ cã v+m, kh«ng cã c.
- David. Ricardo ®· g¹t tÝnh
kh«ng triÖt ®Ó, kh«ng nhÊt quan
®iÓm vÒ c¸c x¸c ®Þnh g trÞ cña
A. Smith ( gi¶ thiÕt bµng lao
®éng mua ®îc ). D. Ricardo kiªn
®Þnh víi quan ®iÓm: lao ®éng
nguån gèc gi¸ trÞ, c«ng lao to lín
cña «ng ®· ®îc ®øng trªn quan
®iÓm ®ã ®Ó x¸c ®ÞnhluËn khoa
häc cña m×nh. §ång thêi «ng
còng phª ph¸n A. smith cho r»ng
gi¸ trÞ do c¸c nguån gèc thu
nhËp hîp thµnh. Theo «ng gi¸ trÞ
hµng ho¸ kh«ng ph¶i do c¸c
nguån thu nhËp hîp thµnh mµ ng-
îci ®îc ph©n thµnh c¸c nguån
thu nhËp.
cÊu gi¸ trÞ ng hãa, «ng
còng cã ý kiÕn kh¸c víi sai lÇm
gi¸o diÔn cña A.Smith c ra
ngoµi gi¶ thiÕt hµng ho¸. ¤ng cho
r»ng : gi¶ thiÕt hµng ho¸ kh«ng
chØ do lao ®éng trùc tiÕp t¹o ra
mµ cßn lµ lao ®éng cÇn thiÕt tríc
®ã n÷a nh m¸y mãc, nhµ xëng
WWW.TAILIEUHOC.TK
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: parksungmi531
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 417