Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 6241 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỰA CHỌN CÔNG
CHƯƠNG 5
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/03/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Khái niệm lựa chọn công
 Lựa chọn công trong nền dân chủ trực

tiếp
 Lựa chọn công trong nền dân chủ đại diện
 Kiểm soát quy mô chi tiêu công

07/03/12

2

KHÁI NIỆM LỰA CHỌN CÔNG
 Lý thuyết lựa chọn công đưa ra những nguyên tắc

mà các nhà kinh tế sử dụng để phân tích những
hành động của công chúng trong nền kinh tế và áp
dụng các nguyên tắc này để đưa ra các quyết định
có tính tập thể

07/03/12

3

LỰA CHỌN CÔNG TRONG NỀN DÂN
CHỦ TRỰC TIẾP
 Mô hình Lindal
 Nguyên tắc biểu quyết theo đa số trực tiếp
 Liên minh trong biểu quyết đa số
 Định lý bất khả thi của Arrow

07/03/12

4

MÔ HÌNH LINDAHL

07/03/12

5

MÔ HÌNH LINDAHL
 Một sự cân bằng là tập hợp các mức giá Lindahl mà

tại đó mỗi người bỏ phiếu để có được số lượng hàng
hóa công như nhau. Trong hình vẽ, điều này xảy ra
khi phần thuế (phần giá) của người A là OS* và
phần thuế của người E là O’S*. Tại các mức giá
Lindahl đó, cả hai đồng thuận một lượng hàng hóa
r* được cung cấp.

07/03/12

6

MÔ HÌNH LINDAHL
 Câu hỏi lớn ở đây là: làm thế nào nền kinh tế đạt tới

sự cân bằng.
 Hãy hình dung trong cuộc bán đấu giá, người bán

đấu giá thông báo tập hợp các phần thuế khởi điểm.
Dựa vào vào nhu cầu riêng của từng người, người A
và người E bỏ phiếu để có được số lượng hàng hóa r
mong muốn
 Tiến trình cứ tiếp tục cho đến khi người A và người

E đạt được sự nhất trí tuyệt đối về số lượng hàng
hóa r*
07/03/12

7

MÔ HÌNH LINDAHL
 Mô hình Lindalh có hai vấn đề cần xem xét:


Công chúng biểu quyết một cách thật lòng trong việc
lựa chọn hàng hóa. Nếu không thật lòng thì sao?



Có thể mất nhiều thời gian để tìm ra những phần
thuế mà có thể đạt được sự đồng thuận lẫn nhau giữa
các đối tượng.

07/03/12

8

NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT THEO ĐA SỐ
 Ví dụ: có ba cử tri:

người D, người R
và người T, phải
lựa chọn trong số
ba mức độ cung
cấp hàng hóa r: a,
b, và c. Với a là
mức nhỏ, b là mức
trung bình, và c là
mức lớn.
 Giả sử có tổ chức
một cuộc bầu chọn
để lựa chọn mức a
hoặc b.

Cöû tri
Cöû tri D

Cöû tri R

Cöû tri T

1) Öu tieân 1

 a

c

b

2) Öu tieân 2 

b

b

c

3) Öu tieân 3

c

 a

 a

Löïa choïn

Cần lưu ý sự lựa chọn mức b không phụ thuộc vào thứ tự biểu quyết hay bỏ phiếu.
07/03/12

9

NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT THEO ĐA SỐ
 Nếu lựa chọn theo cặp
Tổ chức chọn giữa a và b, thì a
được chọn vì dành được 2:1. Còn Choïn löïa
tổ chức chọn giữa b và c, thì b 1 Öu tieân 1
được chọn với tỷ lệ 2:1. Nếu tổ
2 Öu tieân 2
chức...
07/03/12
1
LỰA CHỌN CÔNG
CHƯƠNG 5
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Lựa chọn công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa chọn công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lựa chọn công 9 10 25