Ktl-icon-tai-lieu

Luận án tiến sĩ

Được đăng lên bởi vannho-vs
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN XUÂN HIỆP 

NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH 
CHO CÁC SIÊU THỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
GIAI ĐOẠN 2011 ­ 2020 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 

TP. HỒ CHÍ MINH ­ NĂM 2011

2 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN XUÂN HIỆP 

NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH 
CHO CÁC SIÊU THỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
GIAI ĐOẠN 2011 ­ 2020 
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 
MàSỐ: 62.34.05.01 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 

Người hướng dẫn khoa học: 
1. TS. ĐẶNG NGỌC ĐẠI 
2. TS. PHẠM PHI YÊN 

TP. HỒ CHÍ MINH ­ NĂM 2011

3 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận án: “Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 ­ 2020” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu 
sơ cấp, thứ cấp và trích dẫn tài liệu tham khảo được trình bày trong luận án là trung thực; 
kết quả nghiên cứu thể hiện trong luận án là chưa từng được công bố. 

Nghiên cứu sinh 

Nguyễn Xuân Hiệp

4 

TÓM TẮT 
Nhằm xây dựng cơ sở khoa học nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ­ áp 
dụng cho trường hợp các siêu thị tại TP. HCM, nghiên cứu đã tổng kết, đánh giá các lý 
thuyết  về  lợi  thế  cạnh  tranh  và  các  nghiên  cứu  có  liên  quan  đến  các  yếu  tố  tạo  lợi  thế 
cạnh  tranh  cho  doanh  nghiệp  (Michael  E.  Porter,  1985,  1996;  Philip  Kotler,  2001; 
Zeithaml,  1988;  Woodruff,  1997;  Parasuraman  &  Grewal,  2000;  Sweeney  &  Soutar, 
1998, 2001; Petric, 2002  và nhiều nghiên  cứu  khác); đồng  thời phân tích các đặc điểm 
kinh tế ­ kỹ thuật của loại hình kinh doanh siêu thị. Kết quả cho thấy: 
­ Tiếp cận từ phía khách hàng để truy tìm các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh là khoa 
học và khuynh hướng phổ biến hiện nay; 
­ Các yếu tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp là các yếu tố tạo ra giá trị cho 
khách hàng (bao gồm: giá trị sản phẩm, dịch vụ; giá trị cảm xúc; giá trị tính theo giá cả 
và giá trị hình ảnh) vượt trội so với các đối thủ. Theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm đó là sáu 
lĩnh vực chất lượng (sản phẩm; thời gian; không gian; dịch vụ; thương hiệu; giá cả) liên 
kết  tương  hỗ  với  nhau  [34,  tr.119­120].  Trong  khi  đó,  nghiên  cứu  cho  lĩnh  vực  bán  lẻ 
thực phẩm, Dirk Morschett et al cho rằng, ngoài chất lượng hàng hóa, dịch vụ là giá cả 
và sự thuận tiện [72]. 
­  Áp dụng  cho  siêu  thị, nghiên  cứu đề  xuất mô hình  sáu  yếu  tố  tạo  lợi  thế  cạnh 
tranh  cho loại hình siêu thị là: t...
1
BỘGIÁODỤC VÀĐÀOTẠO
TRƯỜNGĐẠIHỌCKINHTẾTP. HỒCHÍMINH
NGUYỄNXUÂNHIỆP
NÂNGCAO LỢITHẾCẠNHTRANH
CHOCÁCSIÊUTHỊTẠITP.HỒCMINH
GIAIĐOẠN2011 2020
LUẬNÁNTIẾNSĨKINHTẾ
TP.HỒCHÍMINHNĂM2011
Luận án tiến sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án tiến sĩ - Người đăng: vannho-vs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Luận án tiến sĩ 9 10 306