Ktl-icon-tai-lieu

luận văn cuối khóa

Được đăng lên bởi hue-dao
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS TRẦN T. THANH PHƯƠNG

HỒ HỮU HÙNG
MSSV: DTC002249
Lớp: DH1TC3

LỜI CẢM TẠ
- - - Sinh viên thực hiện luận văn “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
TNHH MAY XUẤT KHẨU MỸ AN” xin chân thành cám ơn:
-

Ban Giám Đốc Công ty TNHH May Xuất Khẩu Mỹ An.

-

Phòng Kế Toán-Tài Vụ Công ty TNHH May Xuất Khẩu Mỹ An.

-

Tập thể nhân viên của Công ty TNHH May Xuất Khẩu Mỹ An.

-

Thạc Sĩ Trần Thị Thanh Phương –Giáo viên hướng dẫn.

-

Quí thầy cô Trường Đại Học An Giang.

-

Thư viện Trường Đại Học An Giang.
Đã hết sức giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho

tôi hoàn thành luận văn này.
Tác giả xin tri ân

Sinh viên thực hiện

HỒ HỮU HÙNG

MỤC LỤC
CHÚ THÍCH
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
I. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ...................1
1. Bản chất tài chính doanh nghiệp ...................................................................1
2. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính ......................................................1
II. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................2
1. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính ...................................................2
2. Mục tiêu của phân tích tài chính ....................................................................2
III. TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ...........................................................3
1. Tài liệu phân tích ...........................................................................................3
2. Phương pháp phân tích .................................................................................4
IV. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ..................................5
1. Phân tích tình hình vốn và nguồn vốn ...........................................................5
2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................................... 10
3. Phân tích các tỷ số tài chính ....................................................................... 11
4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ......................................................... 17

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MAY
XUẤT KHẨU MỸ AN
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XK MỸ AN
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ............................................................................... 20
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TÍNH CHẤT HOẠ...
TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN SINH VIÊN THC HIN
ThS TRN T. THANH PHƯƠNG H HU HÙNG
MSSV: DTC002249
Lp: DH1TC3
W\ YWW[
luận văn cuối khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn cuối khóa - Người đăng: hue-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
luận văn cuối khóa 9 10 289