Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN:DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn

: PGS. TS. Nguyễn Như Tiến

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Tuyết Thanh

Lớp

: A3 - K37

HÀ NỘI - 2002

Khoá luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ ........................ 3

I. Sơ lược về dịch vụ giám định hàng hoá ................................................ 3
1. Giám định hàng hoá là một nhu cầu khách quan trong Thương mại quốc tế 3
2. Dịch vụ giám định và tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định.......................4
2.1. Dịch vụ giám định........................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm.................................................................................. 4
2.1.2. Lợi ích của dịch vụ giám định hàng hoá .................................... 5
2.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá ............................ 8
2.2.1. Khái niệm.................................................................................. 8
2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ
giám định hàng hoá xuất nhập khẩu .................................................... 9
2.2.3. Phân biệt tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định với KCS và cơ
quan kiểm tra chất lượng của Nhà nước ............................................ 10
II. Các loại hình giám định và thị trường giám định ở Việt Nam......... 11
1. Các loại hình giám định ở Việt nam hiện nay.............................................11
1.1. Căn cứ vào nội dung và đối tượng giám định ................................ 11
1.1.1. Giám định hàng hoá ............................................................... 11
1.1.2. Giám định phi hàng hoá .......................................................... 11
1.2. Căn cứ vào tính chất, mục đích và cơ quan tiến hành giám định ... 12
1.2.1. Giám định thương mại............................................................. 12
1.2.2. Giám định chất lượng bắt buộc đối với một số hàng hoá nhập
khẩu thuộc danh mục Nhà nước quy định phải kiểm tra .................... 12
1.2.3. Giám định hàng hoá phục vụ việc tính thuế và làm thủ tục thông
quan theo yêu cầu của Hải quan ..............
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
KHOÁ LUN TT NGHIP
ĐI:
DCH V GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUT NHP KHU VÀ
C GII PHÁP NHM HOÀN THIN, PHÁT TRIN DCH V
GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUT NHP KHU VIT NAM
Giáo viên hướng dn : PGS. TS. Nguyn Như Tiến
Sinh viên thc hin : Nguyn Tuyết Thanh
Lp : A3 - K37
HÀ NI - 2002
LUẬN VĂN:DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN:DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LUẬN VĂN:DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM 9 10 83