Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn quản trị quan hệ khách hàng Vinaphone

Được đăng lên bởi Nguyen Mai Anh
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 15502 lần   |   Lượt tải: 38 lần
trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
*******

nguyễn thị nguyệt nga

quản trị quan hệ khách hàng
tại công ty dịch vụ viễn thông
-vinaphone
Chuyên ngành: marketing

luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh
Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts. trơng đình chiến

2

Hà Nội - 2009

MỤC LỤC
Danh mục cỏc chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu, hỡnh vẽ
Túm tắt luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG...............i
1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG......................i
1.1.1 Khỏi niệm và chức năng của CRM :.....................................................................i
1.1.1.1 Khỏi niệm về CRM :......................................................................................i
1.1.1.2 Chức năng của CRM :....................................................................................i
1.1.2 Nội dung cơ bản của quản trị quan hệ khỏch hàng :..............................................i
1.1.2.1 Quản trị thụng tin khỏch hàng........................................................................i
1.1.2.2 Quản trị tương tỏc khỏch hàng.......................................................................i
1.1.2.3 Quản lý quy trỡnh bỏn hàng............................................................................i
1.1.2.4 Quản lý sản phẩm và dịch vụ........................................................................ii
1.1.2.5 Quản lý hoạt động dịch vụ khỏch hàng.........................................................ii
1.1.2.6 Quản lý bỏo cỏo thống kờ..............................................................................ii
1.1.3 Cỏc cơ sở cho việc xõy dựng chiến lược CRM :..................................................ii
1.1.4 Quy trỡnh cỏc bước xõy dựng và thực hiện hoạt động CRM :............................iii
1.2 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH
DOANH DỊCH VỤ VIỄN THễNG.................................................................................iv
1.2.1 Đặc điểm của dịch vụ viễn thụng :......................................................................iv
1.2.2 Đặc điểm nhu cầu và phõn loại khỏch hàng trong cỏc doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ viễn thụng:........................................................................................................iv
1.2.2.1 Đặc điểm nhu cầu của khỏch hàng sử dụng dịch vụ viễn thụng...................iv
1.2.2.2 Phõn loại khỏch hàng sử dụng dịch vụ viễn thụng ......................................iv
1.2.3 Hoạt động quản trị quan hệ khỏch hàng...
trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
*******
nguyÔn thÞ nguyÖt nga
qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch hµng
t¹i c«ng ty dÞch vô viÔn th«ng
-vinaphone
Chuyªn ngµnh: marketing
luËn v¨n th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh
Ngêi híng dÉn khoa häc: pgs.ts. tr¬ng ®×nh chiÕn
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng Vinaphone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng Vinaphone - Người đăng: Nguyen Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng Vinaphone 9 10 864