Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thạc si kinh tế

Được đăng lên bởi Trần Đức Đạt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2469 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ &PTNT
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Đề tài:

“Giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại
trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá”
Người thực hiện
: Ngô Thị Hoa
Lớp
: Kinh tế nông nghiệp 21D
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Thị
Thuận

NỘI DUNG
1
2
3

Mở Đầu
Cơ sở lý luận và thực tiễn
Địa bàn và phương pháp nghiên cứu

4

Kết quả và thảo luận

5

Kết luận và kiến nghị

PHẦN I:MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
 Tầm quan trọng của phát triển kinh tế trang trại.
Trang trại là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến trong nông
nghiệp. Ở nước ta trang trại có vai trò to lớn quyết định đến
sản xuất nông nghiệp, Tuyệt đại bộ phận nông sản phẩm
cung cấp cho xã hội được sản xuất ra từ các trang trại. Có
thể nói, phát triển kinh tế trang trại đang là một trong những
hướng đi tích cực trong quá trình phát triển nông nghiệp
hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, đời
sống cho người dân nông thôn.
 Thành tựu phát triển kinh tế trang trại.
Theo kết quả tổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra
nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương, năm 2011,
cả nước có 20.065 trang trại (tính theo tiêu chí mới). Trong
đó, trang trại trồng trọt chiếm 43%; chăn nuôi chiếm 30,9%;
thủy sản chiếm 22,1%; tổng hợp chiếm 3,7% và lâm nghiệp
chiếm 0,3%). Hiệu quả sử dụng đất, lao động, máy móc thiết
bị của trang trại đã thực sự vượt trội so với kinh tế hộ.

Phát triển kinh tế trang trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả
đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần phát triển
nông nghiệp bền vững; thu hút và tạo việc làm ổn định cho nhiều
lao động tại chỗ, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với
xoá đói giảm nghèo; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng
nông thôn mới.
Thông qua phát triển kinh tế trang trại đã góp phần quan
trọng trong quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với
quá trình phân công lại lao động ở nông thôn, từng bước chuyển
dịch lao động nông nghiệp sang làm các ngành phi nông nghiệp,
thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá trong nông nghiệp và nông
thôn.
Hạn chế của việc phát triển mô hình kinh tế trang trại trong
thời gian qua
- Thiếu vốn, lực cản lớn nhất đối với phát triển trang trại. Hầu
hết vốn đầu tư là vốn tự có và vốn vay của cộng đồng. Vốn vay
của các tổ chức tín dụng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

- Một số trang trại có thuê lao động thời vụ và lao động thường
xuyên, tiền công lao động chỉ được thực hiện theo hình thức
thoả thuận giữa hai bên, ch...
Người thực hiện : Ngô Thị Hoa
Lớp : Kinh tế nông nghiệp 21D
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Th
Thuận
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ &PTNT
KHOA KINH TẾ &PTNT
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Đề tài:
Giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại
trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
luận văn thạc si kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thạc si kinh tế - Người đăng: Trần Đức Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
luận văn thạc si kinh tế 9 10 412