Ktl-icon-tai-lieu

Luật chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi quy-pham1
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT CHỨNG KHOÁN

L UẬ T
CH ỨN G K HO ÁN
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
C h ương I
NH ỮN G QU Y Đ ỊN H C HU N G
Đ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng,
niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và
thị trường chứng khoán.
Đ iều 2 . Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu
tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị
trường chứng khoán.
Đ iều 3. Áp dụng Luật Chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước
quốc tế
1. Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch,
kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng
khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật
có liên quan.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy
định của điều ước quốc tế đó. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện điều ước
quốc tế phù hợp với lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế.
Đ iều 4 . Nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

2

1. Tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của
tổ chức, cá nhân.
2. Công bằng, công khai, minh bạch.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
5. Tuân thủ quy định của pháp luật.
Đ iều 5 . Chính sách phát triển thị trường chứng khoán
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ
chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia đầu
tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn
trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển.
2. Nhà nước có chính sách quản lý, giám sát bảo đảm thị trường chứng
khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.
3. Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hoá cơ sở hạ tầng cho hoạt động
của thị trường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán,
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Đ iều 6 . Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chứng khoán là bằng chứ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật chứng khoán Việt Nam - Người đăng: quy-pham1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Luật chứng khoán Việt Nam 9 10 717