Ktl-icon-tai-lieu

luật đầu tư 2005

Được đăng lên bởi thamdinhlop03
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______

Số: 108/2006/NĐ-CP

________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích
kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp
pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về
đầu tư tại Việt Nam;
b) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; hoạt động đầu tư theo hình thức Hợp
đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển
giao - kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định
riêng của Chính phủ;
c) Hoạt động đầu tư gián tiếp theo các hình thức mua cổ phần, cổ phiếu,
trái phiếu và giấy tờ có giá khác, đầu tư chứng khoán và đầu tư thông qua
định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào
quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, thực hiện theo quy định của pháp luật về
chứng khoán và pháp luật có liên quan;

d) Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì
thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.
2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: nhà đầu tư quy định tại
khoản 4 Điều 3 của Luật Đầu tư; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản
hợp pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp
hoặc đầu tư gián tiếp. Tài sản hợp pháp gồm:
a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;
b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;
c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp
đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;
d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng;
đ) Công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương mại,
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên gọi
xuất xứ;
e) Các quyền chuyển nhượng, bao gồm c...
CHÍNH PHỦ
_______
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 108/2006/NĐ-CP
________________________________________
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu nhằm mục đích
kinh doanh; quyền nghĩa v của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp
pháp của nhà đầu tư; khuyến khích ưu đãi đầu tư; quản nhà nước về
đầu tư tại Việt Nam;
b) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; hoạt động đầu tư theo hình thức Hợp
đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển
giao - kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định
riêng của Chính phủ;
c) Hoạt động đầu gián tiếp theo các nh thức mua cổ phần, cổ phiếu,
trái phiếu và giấy tờ giá khác, đầu chứng khoán đầu thông qua
định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào
quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, thực hiện theo quy định của pháp luật về
chứng khoán và pháp luật có liên quan;
luật đầu tư 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật đầu tư 2005 - Người đăng: thamdinhlop03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
luật đầu tư 2005 9 10 231