Ktl-icon-tai-lieu

Luật hiến pháp

Được đăng lên bởi anhchangmaco
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11 Hiến pháp là gì? Hiến pháp thành văn và bất thành văn, các cách phân loại hiến pháp
khác.
22. Quan niệm về Hiến pháp ở qua các bản hiến pháp ở Việt Nam (46, 56, 59, 67, 80, 92,
2001, 2013)?.
33. Chức năng của hiến pháp.
44. Chức năng của Hiến pháp Việt Nam hiện nay.
55. Nội dung chính của một bản hiến pháp.
66. Nội dung chính của Hiến pháp Việt Nam 2013.
77. Lược sử phát triển của hiến pháp trên thế giới.
88. Lược sử phát triển của hiến pháp ở Việt Nam.
Bài 3. Quy trình hiến pháp.
1.9 Chủ thể của quyền lập hiến.
2.10 Chủ thể của quyền lập hiến ở Việt Nam.
3.11 Các bước của quy trình lập hiến.
4.12 Các bước của quy trình lập hiến ở Việt Nam.
513. Trưng cầu dân ý hiến pháp.
614. Vấn đề trưng cầu dân ý hiến pháp ở Việt Nam.
715. Bản chất, ý nghĩa, các nguyên tắc của bầu cử.
816. Bản chất, ý nghĩa, và các nguyên tắc của bầu cử ở Việt Nam.
917. Quy trình bầu cử Quốc hội ở Việt Nam.
Bài 4. Mô hình chính quyền.
118. Khác biệt giữa chế độ liên bang và nhà nước đơn nhất.
2.19 Chế độ Nhà nước đơn nhất ở Việt Nam.
3.20 Phân quyền giữa lập pháp và hành pháp.
421 Thống nhất quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
5.22 Chế độ tổng thống: đặc điểm, áp dụng, ưu điểm, nhược điểm, so sánh với chế độ nghị
viện.
223 Chế độ nghị viện: đặc điểm, áp dụng, ưu điểm, nhược điểm, so sánh với chế độ tổng
thống.
724. Chế độ Quốc hội ở Việt Nam: đặc điểm, so sánh với chế độ nghị viện.
Bài 5. Thể chế hiến pháp.
125. Các mô hình tổ chức ngành lập pháp.
226. Tổ chức Quốc hội ở Việt Nam.
327. Thẩm quyền tổng quát của ngành lập pháp.
428. Thẩm quyền của Quốc hội ở Việt Nam.
529. Quy trình lập pháp ở Việt Nam.
630. Các mô hình tổ chức ngành hành pháp.
731. Tổ chức Chính phủ ở Việt Nam.

832. Thẩm quyền tổng quát của ngành hành pháp.
933. Thẩm quyền của Chính phủ ở Việt Nam.
134. Các mô hình tổ chức ngành tư pháp.
135. Mô hình tổ chức tòa án ở Việt Nam.
136. Nguyên tắc tư pháp độc lập nói chung.
137. Nguyên tắc xét xử độc lập ở Việt Nam.
138. Các mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
139. Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam.
Bài 6. Quyền hiến định.
140. Quyền là gì? Quyền con người là gì ? Quyền hiến định là gì?
2.41 Quan niệm của Việt Nam về quyền công dân và quyền con người.
3.42 Các hình thức hiến định quyền.
443. Hình thức hiến định quyền và các nguyên tắc của quyền hiến định ở Việt Nam.
5.44 Các loại quyền hiến định.
445 Các loại quyền hiến định ở Việt Nam.
Bài 7. Tài phán hiến pháp.
146 Định nghĩa và ý nghĩa của tài phán hiến pháp.
247 Quan niệm về (bảo hiến và) bảo vệ hiến pháp ở Vi...
11 Hiến pháp là gì? Hiến pháp thành văn và bất thành văn, các cách phân loại hiến pháp
khác.
22. Quan niệm về Hiến pháp ở qua các bản hiến pháp ở Việt Nam (46, 56, 59, 67, 80, 92,
2001, 2013)?.
33. Chức năng của hiến pháp.
44. Chức năng của Hiến pháp Việt Nam hiện nay.
55. Nội dung chính của một bản hiến pháp.
66. Nội dung chính của Hiến pháp Việt Nam 2013.
77. Lược sử phát triển của hiến pháp trên thế giới.
88. Lược sử phát triển của hiến pháp ở Việt Nam.
Bài 3. Quy trình hiến pháp.
1.9 Chủ thể của quyền lập hiến.
2.10 Chủ thể của quyền lập hiến ở Việt Nam.
3.11 Các bước của quy trình lập hiến.
4.12 Các bước của quy trình lập hiến ở Việt Nam.
513. Trưng cầu dân ý hiến pháp.
614. Vấn đề trưng cầu dân ý hiến pháp ở Việt Nam.
715. Bản chất, ý nghĩa, các nguyên tắc của bầu cử.
816. Bản chất, ý nghĩa, và các nguyên tắc của bầu cử ở Việt Nam.
917. Quy trình bầu cử Quốc hội ở Việt Nam.
Bài 4. Mô hình chính quyền.
118. Khác biệt giữa chế độ liên bang và nhà nước đơn nhất.
2.19 Chế độ Nhà nước đơn nhất ở Việt Nam.
3.20 Phân quyền giữa lập pháp và hành pháp.
421 Thống nhất quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
5.22 Chế độ tổng thống: đặc điểm, áp dụng, ưu điểm, nhược điểm, so sánh với chế độ nghị
viện.
223 Chế độ nghị viện: đặc điểm, áp dụng, ưu điểm, nhược điểm, so sánh với chế độ tổng
thống.
724. Chế độ Quốc hội ở Việt Nam: đặc điểm, so sánh với chế độ nghị viện.
Bài 5. Thể chế hiến pháp.
125. Các mô hình tổ chức ngành lập pháp.
226. Tổ chức Quốc hội ở Việt Nam.
327. Thẩm quyền tổng quát của ngành lập pháp.
428. Thẩm quyền của Quốc hội ở Việt Nam.
529. Quy trình lập pháp ở Việt Nam.
630. Các mô hình tổ chức ngành hành pháp.
731. Tổ chức Chính phủ ở Việt Nam.
Luật hiến pháp - Trang 2
Luật hiến pháp - Người đăng: anhchangmaco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Luật hiến pháp 9 10 542