Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh tế

Được đăng lên bởi Cà Phê Sữa
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Mua bán | Rao vặt | Đăng tin | Quảng cáo miễn phí

1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật
Dân sự 2005?
a.382.
b.384.
c.386.
d.388.
2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các
loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
a.Hợp đồng có đền bù.
b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
c.Hợp đồng trao đổi tài sản.
d.Hợp đồng gửi giữ.
3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa
doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong
phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
a.Có.
b.Không.
4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật
và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
a.Giao kết & hợp tác.
b.Giao kết & thiện chí.
c.Xác lập & hợp tác.
d.Ký kết & thiện chí.
5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im
lặng là chấp nhận giao kết ).
c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết
hợp đồng từ bên được đề nghị.

 - Mua bán | Rao vặt | Đăng tin | Quảng cáo miễn phí

d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp
đồng cho bên đề nghị.
7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán.
Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.
c. a,b,c đều đúng.
d. a,b đều sai.
8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
a. được xác định là bất động sản.
b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính
chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
d. b,c đúng.
9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa
thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận,
nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 6%
b. 7%
c. 8%
d. 9%
27. HĐKT là:
a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh
doanh.
c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
d. a, b, c đều đúng.
28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
a. Dân sự.
b. Th...
http://raovatonline.vn - Mua bán | Rao vt | Đăng tin | Qung cáo min phí
1. Định nghĩa v hp đồng được quy định ti điu my ca Lut
Dân s 2005?
a.382.
b.384.
c.386.
d.388.
2. ”Hp đồng có điu kin” thuc loi hp đồng nào trong các
loi hp đồng ca B Lut Dân s:
a.Hp đồng có đền bù.
b.Hp đồng vì li ích ca người th ba.
c.Hp đồng trao đổi tài sn.
d.Hp đồng g
i gi.
3. Hp đồng gia các doanh nghip tư nhân vi nhau hoc gia
doanh nghip tư nhân vi các h kinh tế cá th có nm trong
phm trù hot đồng kinh tế hay không?
a.Có.
b.Không.
4. Hai nguyên tc ký kết hp đồng:
+T do__________hp đồng, nhưng không được trái pháp lut
đạo đức xã hi.
+T nguyn, bình đẳng__________, trung thc và ngay thng.
a.Giao kết & hp tác.
b.Giao kết & thin chí.
c.Xác lp & h
p tác.
d.Ký kết & thin chí.
5. Có my phương thc ký kết hp đồng?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
6. Ti Vit Nam, hp đồng được giao kết vào thi đim:
a. Bên được đề ngh cùng ký vào văn bn hp đồng.
b.Bên được đề ngh im lng ( theo điu 404 B lut Dân s : im
lng là chp nhn giao kết ).
c.Khi bên đề ngh nhn đựơc văn bn chp nh
n giao kết
hp đồng t bên được đề ngh.
Luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh tế - Người đăng: Cà Phê Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật kinh tế 9 10 982