Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh tế

Được đăng lên bởi Cà Phê Sữa
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Mua bán | Rao vặt | Đăng tin | Quảng cáo miễn phí

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM
Câu 1. Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
a. 29/12/1987
b. 30/12/1993
c. 12/11/1996
d. 21/12/1990
Câu 2. Vấn đề đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đã chính thức được luật hóa trong Luật
Khuyến khích đầu tư( 20/5/1995). Điều này:
a. Đúng
b. Sai
Câu 3.Có bao nhiêu cách phân loại đầu tư:
a. 2 cách
b. 3 cách
c. 4 cách
d. 5 cách
Câu 4.Đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng:
a. Sai
b. Đúng
Câu 5.Các cá nhân, tổ chức nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư
theo qui định của pháp luật Việt Nam:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã (26.11.2003)
c. Hộ kinh doanh, cá nhân
d. Cả 3 tổ chức và cá nhân trên.
Câu 6. Luật Đầu tư(29.11.2005):
a. ghi nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
b. không ghi nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
c. không đền cập đến vấn đề này
Câu 7.BCC là hình thức :
a.hợp đồng hợp tác kinh doanh
b. hợp đồng xây dựng- chuyển giao
c. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh
d. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao
Câu 8.Những hợp đồng nào sau đây có ấn định về thời gian:
a. hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC)
b. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao(BOT)
c. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh (BTO)
d. cả b và c

 - Mua bán | Rao vặt | Đăng tin | Quảng cáo miễn phí
Câu 9. Các dự án về lĩnh vực nào sau đây không thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Thủ
tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư:
a. Kinh doanh vạn tải biển
b. In ấn, phát hành báo chí, xuất bản.
c. Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kim.
d. Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập
Câu 10. Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư:
a. Sở kế hoạch đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b. Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lí khu chế xuất, khu công nghiệp khu công nghệ cao,
khu kinh tế.
c. Sở kế hoạch đầu tư và Bộ thương mại
d. Bộ thương mại và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 11. Thời hạn đăng kí đầu tư là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng kí đầu tư hợp
lệ:
a. 15 ngày
b. 20 ngày
c. 25 ngày
d. 30 ngày
Câu 12. Trong trường hợp chuyển nhượng vốn có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng
không phải nộp thuế thu nhập theo qui định của pháp luật về thuế:
a. Đúng
b. Sai
Câu 13. Nhà đầu tư sau khi dã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ ...
http://raovatonline.vn - Mua bán | Rao vt | Đăng tin | Qung cáo min phí
CHƯƠNG 2: PHÁP LUT V ĐẦU TƯ VIT NAM
Câu 1. Lut Đầu tư nước ngoài đầu tiên ca Vit Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
a. 29/12/1987
b. 30/12/1993
c. 12/11/1996
d. 21/12/1990
Câu 2. Vn đề đầu tư t Vit Nam ra nước ngoài đã chính thc được lut hóa trong Lut
Khuyến khích đầu tư( 20/5/1995). Điu này:
a. Đúng
b. Sai
Câu 3.Có bao nhiêu cách phân loi đầu tư:
a. 2 cách
b. 3 cách
c. 4 cách
d. 5 cách
Câu 4.Đầu tư gián tiếp không dn đến vic thành lp mt pháp nhân riêng:
a. Sai
b. Đúng
Câu 5.Các cá nhân, t chc nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thc hin hot động đầu tư
theo qui định ca pháp lut Vit Nam:
a. Doanh nghip tư nhân
b. Liên hip hp tác xã được thành lp theo Lut hp tác xã (26.11.2003)
c. H kinh doanh, cá nhân
d. C 3 t chc và cá nhân trên.
Câu 6
. Lut Đầu tư(29.11.2005):
a. ghi nhn vic bo h quyn s hu trí tu cho nhà đầu tư
b. không ghi nhn vic bo h quyn s hu trí tu cho nhà đầu tư
c. không đền cp đến vn đề này
Câu 7.BCC là hình thc :
a.hp đồng hp tác kinh doanh
b. hp đồng xây dng- chuyn giao
c. hp đồng xây dng- chuyn giao- kinh doanh
d. hp đồng xây dng- kinh doanh- chuyn giao
Câu 8
.Nhng hp đồng nào sau đây có n định v thi gian:
a. hp đồng hp tác kinh doanh(BCC)
b. hp đồng xây dng- kinh doanh- chuyn giao(BOT)
c. hp đồng xây dng- chuyn giao- kinh doanh (BTO)
d. c b và c
Luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh tế - Người đăng: Cà Phê Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Luật kinh tế 9 10 626