Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT KINH TẾ....LUẬT PHÁ SẢN

Được đăng lên bởi phanngocgiau633
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 2 lần
14/04/2014

Nội dung chính
Khái quát về phá sản

Phần I

CHƯƠNG V

1. Khái niệm
2. Phân loại phá sản

PHÁP LUẬT VỀ
PHÁ SẢN

3. Phân biệt phá sản với giải thể
4. Vai trò của pháp luật phá sản

Phần II

Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
2. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
3. Mở thủ tục phá sản
4. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong
thủ tục giải quyết yêu cầu giải quyết phá sản

I – KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN

1. Khái niệm
“Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả

1. Khái niệm

năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi

2. Phân loại phá sản

chủ thể có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng

3. Phân biệt phá sản với giải thể

phá sản”.

4. Vai trò của pháp luật phá sản

(Điều 3 Luật Phá sản 2004)

Phá sản – thủ tục phục hồi DN hoặc
thanh lý nợ đặc biệt

DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản?
Luật phá sản
doanh nghiệp 1993

Luật phá sản 2004
►

Thủ tục phục hồi
DN đặc biệt

Kdoanh thua lỗ trong 2 năm

DN, HTX bị mất khả

liên tiếp mà ko trả được các

năng thanh toán các

khoản nợ đến hạn, ko trả đủ

khoản nợ đến hạn

lương

►

►

DN, HTX bị chủ nợ

yêu cầu thanh toán (đòi
nợ)

Tình trạng
phá sản

Thủ tục thanh lý
nợ đặc biệt

Là thủ tục tư pháp do TA

• Mang tính tập thể.

quyết định.

• Tiến hành thông qua TA.

Là một giai đoạn trong quá

• Được tiến hành trên cơ sở

TƯLĐTT và HĐLĐ trong 3

trình giải quyết yêu cầu

số tài sản còn lại của DN

tháng liên tiếp

tuyên bố phá sản DN.

►

cho

người

lđ

theo

Đã áp dụng các b/pháp tài

•

•

•

Được thực hiện dưới sự

chính cần thiết mà vẫn mất

giám sát chặt chẽ của TA và

k/năng thanh toán nợ đến hạn

các chủ nợ.

(trừ chủ DNTN và TVHD)
• Phải tuân theo trình tự và
nguyên tắc luật định

1

14/04/2014

2. Phân loại phá sản

3. Phân biệt phá sản và giải thể
Phá sản

Giải thể

Căn cứ vào tính chất của tình
trạng mất khả năng thanh
toán các khoản nợ đến hạn

►

Phá sản trung thực

►

Phá sản gian trá

Mất khả năng thanh toán đến Không đồng nhất với các loại

Lý do

Bản chất

Add text
in here

hạn khi chủ nợ có yêu cầu

hình DN và rộng hơn lý do PS

Là thủ tục tư pháp

Là thủ tục hành chính

của thủ tục
Căn cứ vào chủ thể đệ đơn

►

Phá sản tự nguyện

yêu cầu tuyên bố phá sản

►

Phá sản bắt buộc

Hậu quả

Ko phải bao giờ cũng dẫn Chấm dứt hoạt động và xóa tên

pháp lý

đến DN, HTX c/dứt h/động và của DN, HTX trong sổ ĐKKD
bị xóa tên trong sổ ĐKKD

Add text
in here

Căn cứ vào đối tượng bị
phá sản

►

Phá sản doanh nghiệp

Thái độ

NN có thể hạn chế quyền tự Q...
14/04/2014
1
PHÁP LUẬT VỀ
PHÁ SẢN
CHƯƠNG V
Nội dung chính
Phần I
Khái quát về phá sản
Phn II
Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
1. Nộp đơn yêu cầu m thủ tục phá sản
2. Thụ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
3. Mở th tục phá sản
4. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thi trong
thủ tục giải quyết yêu cầu giải quyết phá sản
1. Khái niệm
2. Phân loại phá sản
3. Phân biệt phá sản với giải th
4. Vai trò của pháp luật phá sản
I – KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN
1. Khái niệm
2. Phân loại phá sản
3. Phân biệt phá sản với giải thể
4. Vai tcủa pháp luật phá sản
1. Khái niệm
“Doanh nghiệp, hợp tác không khả
năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi
chủ thể yêu cầu thì coi lâm vào tình trạng
phá sản”.
(Điều 3 Luật Phá sản 2004)
DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản?
Luật phá sản 2004
Luật phá sản
doanh nghiệp 1993
DN, HTX bị mt kh
năng thanh toán các
khoản nợ đến hạn
DN, HTX bị chủ nợ
yêu cầu thanh toán (đòi
nợ)
Tình trạng
phá sản
Kdoanh thua lỗ trong 2 năm
liên tiếp ko trả được các
khoản nợ đến hạn, ko trả đủ
lương cho người theo
TƯLĐTT HĐLĐ trong 3
tháng liên tiếp
Đã áp dụng các b/pháp tài
chính cần thiết mà vẫn mất
k/năng thanh toán nợ đến hạn
Phá sản thủ tục phục hồi DN hoặc
thanh lý nợ đặc biệt
Thủ tục phục hồi
DN đặc biệt
thủ tục pháp do TA
quyết đnh.
một giai đoạn trong quá
trình giải quyết yêu cầu
tuyên b phá sản DN.
Được thực hiện dưới sự
giám t cht chẽ của TA và
các ch nợ.
Mang tính tập th.
Tiến hành thông qua TA.
Được tiến hành trên sở
số i sản còn lại của DN
(trừ chủ DNTN và TVHD)
Phải tuân theo trình tự
nguyên tắc luật định
Thủ tục thanh lý
nợ đặc biệt
LUẬT KINH TẾ....LUẬT PHÁ SẢN - Trang 2
LUẬT KINH TẾ....LUẬT PHÁ SẢN - Người đăng: phanngocgiau633
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LUẬT KINH TẾ....LUẬT PHÁ SẢN 9 10 216