Ktl-icon-tai-lieu

Luật NSNN

Được đăng lên bởi hongxuanng93-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L U Ậ T
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng
ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả
ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đối ngoại;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,
quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà
nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Ch ương I
NHỮNG QUY ĐỊ NH CHUNG
Điều 1
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm
để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điều 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ
chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp
luật.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi
trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp
luật.

2

Điều 3
Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung
dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền
hạn với trách nhiệm.
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách
trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
Điều 4
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các
cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp
được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương
được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể;
b) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các
nhiệm vụ chiến lược, qua...
L U T
CA QUC HI NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA
VIT NAM S 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
V NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Để qun lý thng nht nn tài chính quc gia, nâng cao tính ch động và
trách nhim ca các cơ quan, t chc, cá nhân trong vic qun lý và s dng
ngân sách nhà nước, cng c k lut tài chính, s dng tiết kim, có hiu qu
ngân sách và tài sn ca Nhà nước, tăng tích lũy nhm thc hin công nghip
hoá, hin đại hoá đất nước theo định hướng xã hi ch nghĩa, đáp ng yêu
cu phát trin kinh tế - xã hi, nâng cao đời sng nhân dân, bo đảm quc
phòng, an ninh, đối ngoi;
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm
1992 đã được sa đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v lp, chp hành, kim tra, thanh tra, kim toán,
quyết toán ngân sách nhà nước và v nhim v, quyn hn ca cơ quan nhà
nước các cp trong lĩnh vc ngân sách nhà nước.
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1
Ngân sách nhà nước là toàn b các khon thu, chi ca Nhà nước đã được
cơ quan nhà nước có thm quyn quyết định và được thc hin trong mt năm
để bo đảm thc hin các chc năng, nhim v ca Nhà nước.
Điu 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gm các khon thu t thuế, phí, l phí; các
khon thu t hot động kinh tế ca Nhà nước; các khon đóng góp ca các t
chc và cá nhân; các khon vin tr; các khon thu khác theo quy định ca pháp
lut.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gm các khon chi phát trin kinh tế - xã
hi, bo đảm quc phòng, an ninh, bo đảm hot động ca b máy nhà nước; chi
tr n ca Nhà nước; chi vin tr và các khon chi khác theo quy định ca pháp
lut.
Luật NSNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật NSNN - Người đăng: hongxuanng93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Luật NSNN 9 10 753