Ktl-icon-tai-lieu

luật quản lý thuế

Được đăng lên bởi Trang Daring
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ KIỂM TRA
TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC MỚI - LUẬT QLT
(Toàn bộ các nội dung liên quan đến Quản lý thuế)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - CÁC BÊN
LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ
Câu 1: Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức cá nhân thực hiện thu một số
khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế:
a. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
b. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập cá nhân.
c. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đối với hộ
kinh doanh nộp theo phương pháp khoán, thuế nhà đất.
d. Thuế nhà đất, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu
nhập doanh nghiệp.
Câu 2: Trong hình thức uỷ nhiệm thu thuế, bên gửi thông báo cho người
nộp thuế là:
a. Cơ quan thuế.
b. Bên được uỷ nhiệm thu.
c. Kho bạc nhà nước.
d. Ngân hàng Thương mại.
Câu 3: Trong hình thức uỷ nhiệm thu thuế, thời hạn để bên được uỷ
nhiệm thu gửi thông báo cho người nộp thuế là:
a. 3 ngày trước thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo thuế.
b. Ít nhất là 03 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trên
thông báo thuế.
c. 5 ngày trước thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo thuế.
d. Ít nhất là 5 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trên
thông báo thuế.
Câu 4: Trong hình thức uỷ nhiệm thu thuế, thời gian để bên được uỷ
nhiệm thu thuế phải nộp tiền thuế thu được lớn hơn 10 triệu đồng vào kho bạc
nhà nước đối với địa bàn thu thuế không phải là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại
khó khăn là:

a. Nộp ngay vào NSNN.
b. 1 ngày kể từ ngày thu tiền.
c. 3 ngày kể từ ngày thu tiền.
d. 5 ngày kể từ ngày thu tiền.
Câu 5. Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục
về thuế:
a. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh.
b. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và có ít nhất một nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế.
d. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và có ít nhất 5 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Câu 6. Một trong những điều kiện để đăng ký nhân viên đại lý thuế là:
a. Là công dân Việt Nam.
b. Là công dân nước ngoài.
c. Là công dâ...
CÂU HI TRC NGHIM PHC V KIM TRA
TRÌNH ĐỘ CÔNG CHC MI - LUT QLT
(Toàn b các ni dung liên quan đến Qun lý thuế)
I. NHNG VN Đ CHUNG V LUT QUN THU - CÁC BÊN
LIÊN QUAN ĐẾN QUN LÝ THU
Câu 1: Cơ quan thuế u nhim cho t chc nhân thc hin thu mt s
khon thuế thuc phm vi qun lý ca cơ quan thuế:
a. Thuế s dng đất nông nghip, thuế nhà đt, thuế thu nhp doanh
nghip, thuế thu nhp cá nhân.
b. Thuế s dng đất nông nghip, thuế nhà đất, thuế giá tr gia tăng, thuế
thu nhp cá nhân.
c. Thuế s dng đt nông nghip, thuế thu nhp nhân, thuế đối vi h
kinh doanh np theo phương pháp khoán, thuế nhà đất.
d. Thuế nhà đất, thuế tiêu th đc bit, thuế thu nhp nhân, thuế thu
nhp doanh nghip.
Câu 2: Trong hình thc u nhim thu thuế, bên gi thông báo cho người
np thuế là:
a. Cơ quan thuế.
b. Bên được u nhim thu.
c. Kho bc nhà nước.
d. Ngân hàng Thương mi.
Câu 3: Trong hình thc u nhim thu thuế, thi hn để bên được u
nhim thu gi thông báo cho người np thuế là:
a. 3 ngày trước thi hn np thuế ghi trên thông báo thuế.
b. Ít nht là 03 ngày trước ngày cui cùng ca thi hn np thuế ghi trên
thông báo thuế.
c. 5 ngày trước thi hn np thuế ghi trên thông báo thuế.
d. Ít nht là 5 ngày trưc ngày cui cùng ca thi hn np thuế ghi trên
thông báo thuế.
Câu 4: Trong hình thc u nhim thu thuế, thi gian để bên được u
nhim thu thuế phi np tin thuế thu được ln hơn 10 triu đồng vào kho bc
nhà nước đi vi đa bàn thu thuế không phi là cácvùng sâu, vùng xa, đi li
khó khăn là:
luật quản lý thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật quản lý thuế - Người đăng: Trang Daring
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
luật quản lý thuế 9 10 691