Ktl-icon-tai-lieu

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Được đăng lên bởi juliatran
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUỐC HỘI
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Luật số: 21/2012/QH13

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
số 78/2006/QH11,
Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
1. Bổ sung các khoản 4, 5 và 6 vào Điều 4 như sau:
“4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế:
a) Việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế bao gồm: thu thập
thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng các bộ tiêu chí quản lý
thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các
biện pháp quản lý thuế;
b) Cơ quan quản lý thuế quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để
đánh giá rủi ro về thuế, mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, lựa chọn
đối tượng kiểm tra, thanh tra về thuế và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong
quản lý thuế.
5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
a) Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục;
b) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử;
d) Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;
đ) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hằng năm theo mức quy định.
6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4, khoản 5 Điều này.”

2

2. Bổ sung các khoản 10, 11 và 12 vào Điều 5 như sau:
“10. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc áp dụng có hệ thống các quy
định pháp luật, các quy trình nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi
ro có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế, làm cơ sở để cơ
quan quản lý thuế phân bổ nguồn lực hợp lý, áp dụng các biện pháp quản lý hiệu
quả.
1.1. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế là thỏa thuận
bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế hoặc giữa cơ quan thuế với
người nộp thuế và cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký Hiệp
định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập
cho một thời hạn nhất định, trong đó xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương
pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường. Thỏa thuận
trước về phương pháp xác định giá tính thuế đ...
QUỐC HỘI
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Luật số: 21/2012/QH13
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
số 78/2006/QH11,
Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
1. Bổ sung các khoản 4, 5 và 6 vào Điều 4 như sau:
“4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế:
a) Việc áp dụng chế quản rủi ro trong quản thuế bao gồm: thu thập
thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; y dựng các b tiêu chí quản
thuế; đánh giá việc tuân th pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các
biện pháp quản lý thuế;
b) quan quản thuế quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để
đánh giá rủi ro về thuế, mức đ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, lựa chọn
đối tượng kiểm tra, thanh tra về thuế và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong
quản lý thuế.
5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiệnc thủ tục về thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
a) Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục;
b) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử;
d) Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;
đ) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hằng năm theo mức quy định.
6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4, khoản 5 Điều này.”
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế - Người đăng: juliatran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế 9 10 723