Ktl-icon-tai-lieu

luật thuế TNDN

Được đăng lên bởi minhtranh89_ag
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2542 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬT THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Luật số: 14/2008/QH12, ngày 03/6/2008

Người GT: Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch
Hội tư vấn thuế Việt nam

NỘI DUNG






SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH
LUẬT THUẾ TNDN
MỤC TIÊU YÊU CẦU SỬA ĐỔI LUẬT
THUẾ TNDN
NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ
TNDN

SỰ CẦN THIẾT






Luật thuế TNDN hiện hành 01/01/2004 thay
thế Luật thuế TNDN (1997).
TNDN góp phần cải thiện môi trường đầu tư,
thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý
thuế và thực hiện ưu đãi đầu tư; đáp ứng
được yêu cầu của thực tiễn Việt nam
góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của
NSNN: năm 2003: 36.305 tỷ; 2004: 42.798
tỷ ; 2005: 60.153 tỷ ; 2006: 75.256 tỷ, trong
đó dầu thô chiếm 50%.

SỰ CẦN THIẾT
Những nhược điểm, hạn chế :
 1. Thuế suất 28% chưa thực sự cạnh tranh
trong thu hút đầu tư nước ngoài do các nước
trong khu vực đã có sự điều chỉnh giảm;
 2. Ưu đãi thuế còn dàn trải, phức tạp, chưa
phát huy hiệu quả phân bổ nguồn lực trong
đầu tư để đáp ứng yêu cầu về phát triển KT
theo vùng và lãnh thổ, nhất là thu hút đầu tư
vào các địa bàn có điều kiện KT - XH đặc biệt
khó khăn;

SỰ CẦN THIẾT




3. Căn cứ tính thuế (bao gồm thu nhập
chịu thuế, chi phí được trừ và không
được trừ) chưa thực sự minh bạch,
chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.
4. Một số nội dung của Luật đã được
chuyển sang điều chỉnh tại các Luật
khác như Luật quản lý thuế, Luật thuế
thu nhập cá nhân.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU


Chương trình cải cách hệ thống thuế
đến năm 2010 đã xác định là: “hoàn
thiện theo hướng giảm mức TS, giảm
diện miễn, giảm thuế; thống nhất mức
TS và ưu đãi thuế giữa các thành phần
KT để khuyến khích đầu tư và đảm bảo
bình đẳng trong cạnh tranh”

MỤC TIÊU, YÊU CẦU


Một là, Tiếp tục tạo môi trường đầu tư
và KD thuận lợi, bảo đảm công bằng,
bình đẳng trong cạnh tranh; thực hiện
giảm mức TS chung để DN có thêm
nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ, tích
tụ đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư
phát triển, nâng cao năng lực cạnh
tranh.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU




Hai là, Cải cách ưu đãi thuế nhằm chuyển
biến trong phân bổ nguồn lực, khuyến khích
và thu hút đầu tư có chọn lọc để PT các vùng
có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn và
một số ít ngành, lĩnh vực quan trọng theo CS
phát triển của Nhà nước, thu hẹp diện ưu đãi
theo ngành, lĩnh vực.
Ba là, Tuy có tác động giảm thu NSNN trong
vài năm đầu nhưng phải đảm bảo ổn định và
tăng trưởng nguồn thu NSNN trong trung và
dài hạn.

NỘI DUNG LUẬT











Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm 4
chương, 20 Điều
Chương I: những quy định chung( 5 Điều)
Chươn...
LUẬT THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Luật số: 14/2008/QH12, ngày 03/6/2008
Người GT:
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch
Hội tư vấn thuế Việt nam
luật thuế TNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật thuế TNDN - Người đăng: minhtranh89_ag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
luật thuế TNDN 9 10 958