Ktl-icon-tai-lieu

Luật và kinh tế học cho chính sách công: Tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam (2005)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Luật và kinh tế học cho chính sách công

Nghiên cứu tình huống số 3
Tăng trưởng của khu vực tư nhận ở Việt Nam

Tháng 1 năm 2005

Bài nghiên cứu tình huống này thuộc bản quyền của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP). FETP là
chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quản lý Nhà nước John F.
Kennedy thuộc Đại học Harvard, được tài trợ chủ yếu bởi Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Chương trình giảng dạy được thực hiện nhờ có sự tài trợ của tổ chức The Atlantic Philanthropies. Tài liệu này chỉ dành
cho mục đích giảng dạy và thảo luận trên lớp.
Bài nghiên cứu tình huống này do các tác giả Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh và Eli Mazur biên soạn .

CẦN LỜI KHUYÊN CỦA BẠN
Trong vòng vài năm tới, Việt Nam sẽ là một quốc gia thành viên của Tổ chức Thương
mại Thế giới (“WTO”) và sẽ chấp hành hoàn toàn các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định
Thương mại Song phương với Hoa Kỳ (“USBTA”) và Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Á
(“AFTA”). Tư cách thành viên trong cộng đồng kinh tế quốc tế sẽ làm tăng đáng kể sự
cạnh tranh đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Chẳng hạn, các nghĩa vụ theo
AFTA đòi hỏi Việt Nam phải bỏ tất các các biện pháp hạn chế định lượng đối với nhập
khẩu và giảm thuế nhập khẩu, hiện nay là từ 40% đến 80%, xuống còn thấp hơn 5% đối
với 10.150 tư liệu sản xuất (hàng hóa đầu tư), hàng công nghiệp chế tạo, và các sản phẩm
nông nghiệp chế biến vào năm 2006.1 Khi không còn các thuế nhập khẩu và các biện
pháp hạn chế định lượng này nữa, hàng nhập khẩu sẽ tràn ngập thị trường nội địa của Việt
Nam và các doanh nghiệp không có tính cạnh tranh sẽ thất bại.
Không giống như nhiều quốc gia thiếu tài nguyên và vốn nhân lực, Việt Nam có khả năng
được hưởng lợi rất lớn lao từ sự hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội
này, Việt Nam phải giải quyết vấn đề khu vực tư nhân nhỏ thật đáng kinh ngạc của mình.
Mặc dù khu vực tư nhân của Việt Nam có khả năng cạnh tranh và hiệu quả về sản xuất
hơn khu vực nhà nước, nhưng tiền tiết kiệm nội địa của việt Nam đang được chuyển vào
các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả và các dự án đầu tư công được quan niệm một
cách yếu kém. Kết quả là, khu vực nhà nước đang tăng trưởng và hấp thu một tỷ lệ phần
trăm lớn hơn trong vốn có sẵn của Việt Nam. Việc tiếp cận vốn là một rào cản quan trọng
đối với sự mở rộng khu vực tư nhân ở Việt Nam. Một dấu hiệu chỉ báo sự hạn chế này là
khu vực tư nhân của Việt nam chỉ tạo...
Bài nghiên cu tình hung này thuc bn quyn ca Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright (FETP). FETP là
chương trình hp tác gia Trường Đại hc Kinh tế Thành ph H Chí Minh và Trường Qun lý Nhà nước John F.
Kennedy thuc Đại hc Harvard, được tài tr ch yếu bi V Giáo dc và Văn hóa thuc B Ngoi giao Hoa K.
Chương trình ging dy được thc hin nh có s tài tr ca t ch
c The Atlantic Philanthropies. Tài liu này ch dành
cho mc đích ging dy và tho lun trên lp.
Bài nghiên cu tình hung này do các tác gi Bùi Văn, Nguyn Ngc Bích, Lâm Qunh Anh và Eli Mazur biên son .
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Lut và kinh tế hc cho chính sách công
Nghiên cu tình hung s 3
Tăng trưởng ca khu vc tư nhn Vit Nam
Tháng 1 năm 2005
Luật và kinh tế học cho chính sách công: Tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam (2005) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật và kinh tế học cho chính sách công: Tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam (2005) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Luật và kinh tế học cho chính sách công: Tăng trưởng của khu vực tư nhân ở Việt Nam (2005) 9 10 703