Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Mùa Tuyết Rơi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC
TT Nội dung
1
Lý luận chung về QLHCNN
2
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
3
Luật Cán bộ, công chức năm 2008
4
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trang
5
25
66
94

5

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ 119
quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

6

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ 132
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các
cơ quan HCNN

1. Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước:
I) Quan niệm chung về quản lý hành chính nhà nước:
1) Khái niệm quản lý:
2) Quản lý nhà nước:
3) Quản lý hành chính nhà nước:
3.1) Khái niệm quản lý hành chính Nhà nước:
3.2) Các tính chất cơ bản về quản lý hành chính nhà nước:
3.2) Các tính chất cơ bản về quản lý hành chính nhà nước:
a. Tính chất chính trị xã hội chủ nghĩa:
b. Tính chất dân chủ xã hội chủ nghĩa:
c. Tính chất khoa học:
d. Tính chất nghành và lĩnh vực:
3.3 Các đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước:
-1. QLHCNN mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất cao và tính mệnh lệnh
đơn phương của nhà nước .
- 2. QLHCNN có mục tiêu chiến lược, có chương trình và kế hoạch để thực hiện mục
tiêu:
- 3. QLHCNN có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp
huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức lại nền sản xuất xã
hội và cuộc sống con người trên địa bàn:
- 4. QLHCNN có tính liên tục và tương đối ổn định:
- 5. QLHCNN có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao:
- 6. QLHCNN có tính chất thức bậc chặt chẽ.
- 7. QLHCNN XHCN không có sự khác biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản
lý và người bị quản lý:
- 8) QLHCNN XHCN là hoạt động không vì lợi nhuận:
- 9) QLHCNN XHCN mang tính chất nhân đạo:
3.4 Các lĩnh vực QLHCNN:

- QLHCNN về kinh tế
- QLHCNN về văn hóa – giáo dục – khoa học – xã hội
- QLHCNN về hành chính – chính trị (Quản lý nội chính)
3.5 Quy trình hoạt động chủ yếu của QLHCNN:
a) Quy hoạch, kế hoạch:
b) Tổ chức bộ máy HCNN:
c) Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn
hóa đội ngũ công chức:
d) Ra các quyết địnhQLHC & Tổ chức thực hiện quyết định:
đ) Phối hợp:
e) Sử dụng nguồn tài lực:
g) Giám sát, kiểm tra, báo cáo, tổng kết, đánh giá:
II) Các nguyên tắc QLHCNN:
1. Nguyên tắc QLHCNN dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia kiểm tra, giám
sát của nhân dân đối với QLHCNN:
2. Nguyên tắc tập chung dân chủ:
3. Nguyên tắc QLHCNN bằng pháp luật & tăng cường phá...
MỤC LỤC
TT Nội dung Trang
1 Lý luận chung về QLHCNN 5
2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 25
3 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 66
4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
94
5 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ
quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
119
6 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các
cơ quan HCNN
132
1. Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước:
I) Quan niệm chung về quản lý hành chính nhà nước:
1) Khái niệm quản lý:
2) Quản lý nhà nước:
3) Quản lý hành chính nhà nước:
3.1) Khái niệm quản lý hành chính Nhà nước:
3.2) Các tính chất cơ bản về quản lý hành chính nhà nước:
3.2) Các tính chất cơ bản về quản lý hành chính nhà nước:
a. Tính chất chính trị xã hội chủ nghĩa:
b. Tính chất dân chủ xã hội chủ nghĩa:
c. Tính chất khoa học:
d. Tính chất nghành và lĩnh vực:
3.3 Các đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước:
-1. QLHCNN mang tính quyền lực đặc biệt, tính t chức rất cao tính mệnh lệnh
đơn phương của nhà nước .
- 2. QLHCNN có mục tiêu chiến lược, có chương trình và kế hoạch để thực hiện mục
tiêu:
- 3. QLHCNN có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp
huy động mọi lực ợng, phát huy sức mạnh tổng hợp đtổ chức lại nền sản xuất xã
hội và cuộc sống con người trên địa bàn:
- 4. QLHCNN có tính liên tục và tương đối ổn định:
- 5. QLHCNN có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao:
- 6. QLHCNN có tính chất thức bậc chặt chẽ.
- 7. QLHCNN XHCN không có sự khác biệt tuyệt đối vmặt xã hội giữa người quản
lý và người bị quản lý:
- 8) QLHCNN XHCN là hoạt động không vì lợi nhuận:
- 9) QLHCNN XHCN mang tính chất nhân đạo:
3.4 Các lĩnh vực QLHCNN:
Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: Mùa Tuyết Rơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước 9 10 903