Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chung về sự ra đời và phát triển của ngành thuế

Được đăng lên bởi khonkho
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3562 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
damquan.blogspot.com/2012/09/ly-luan-chung-ve-thue.html
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT THUẾ
1.1. Nguồn gốc của thuế
Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời là một tất yếu khách
quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Để duy trì sự tồn tại của mình,
nhà nước cần có những nguồn tài chính để chi tiêu, trước hết là chi cho việc duy trì và củng cố
bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương, thuộc phạm vi lãnh thổ mà nhà nước đó đang cai
quản; chi cho các công việc ban đầu thuộc chức năng của nhà nước như: quốc phòng, an ninh,
chi cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về phúc lợi công cộng, về
sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài.
Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung, nhà nước thường sử dụng ba hình
thức động viên đó là: quyên góp của dân, vay của dân và dùng quyền lực nhà nước bắt buộc
dân phải đóng góp. Trong đó, hình thức quyên góp tiền và tài sản của dân và hình thức vay của
dân là những hình thức tự nguyện, không mang tính ổn định và lâu dài, thường được nhà nước
sử dụng có giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt, để bổ sung cho những nhiệm vụ chi đột
xuất hoặc cấp bách. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, nhà nước dùng quyền lực buộc
dân phải đóng góp một phần thu nhập của mình cho ngân sách nhà nước. Đây là hình thức cơ
bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho đất nước.
Hình thức nhà nước dùng quyền lực buộc dân đóng góp để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của
mình - chính là thuế.
Về quan hệ giữa nhà nước và thuế, Mác đã viết: "Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là
thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay sản vật mà người dân phải đóng góp để dùng
vào mọi việc chi tiêu của nhà nước". Ăng ghen cũng đã viết: "Để duy trì quyền lực công cộng,
cần phải có sự đóng góp của công dân cho nhà nước, đó là thuế".
Thuế luôn gắn chặt với sự hình thành và tồn tại của hệ thống nhà nước, đồng thời thuế
cũng phát triển cùng với sự phát triển của hệ thống nhà nước.
Thuế xuất hiện từ khá lâu, từ lúc nhà nước bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên khoa học về thuế chỉ ra
đời vào cuối thời kỳ phong kiến, đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản. Các lý thuyết về thuế được xây
dựng trên các học thuyết kinh tế dựa trên cơ sở một nền kinh tế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, tùy theo mức độ thị trường hoá các quan hệ kinh tế đặc thù của
mỗi quốc gia, mà các chính phủ vận dụng các lý thuyết vào hệ thống chính sách thu...
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
damquan.blogspot.com/2012/09/ly-luan-chung-ve-thue.html
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT THUẾ
1.1. Nguồn gốc của thuế
Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời là một tất yếu khách
quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Để duy trì sự tồn tại của mình,
nhà nước cần có những nguồn tài chính để chi tiêu, trước hết là chi cho việc duy trì và củng cố
bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương, thuộc phạm vi lãnh thổ mà nhà nước đó đang cai
quản; chi cho các công việc ban đầu thuộc chức năng của nhà nước như: quốc phòng, an ninh,
chi cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về phúc lợi công cộng, về
sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài.
Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung, nhà nước thường sử dụng ba hình
thức động viên đó là: quyên góp của dân, vay của dân và dùng quyền lực nhà nước bắt buộc
dân phải đóng góp. Trong đó, hình thức quyên góp tiền và tài sản của dân và hình thức vay của
dân là những hình thức tự nguyện, không mang tính ổn định và lâu dài, thường được nhà nước
sử dụng có giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt, để bổ sung cho những nhiệm vụ chi đột
xuất hoặc cấp bách. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, nhà nước dùng quyền lực buộc
dân phải đóng góp một phần thu nhập của mình cho ngân sách nhà nước. Đây là hình thức cơ
bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho đất nước.
Hình thức nhà nước dùng quyền lực buộc dân đóng góp để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của
mình - chính là thuế.
Về quan hệ giữa nhà nước và thuế, Mác đã viết: "Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là
thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay sản vật mà người dân phải đóng góp để dùng
vào mọi việc chi tiêu của nhà nước". Ăng ghen cũng đã viết: "Để duy trì quyền lực công cộng,
cần phải có sự đóng góp của công dân cho nhà nước, đó là thuế".
Thuế luôn gắn chặt với sự hình thành và tồn tại của hệ thống nhà nước, đồng thời thuế
cũng phát triển cùng với sự phát triển của hệ thống nhà nước.
Thuế xuất hiện từ khá lâu, từ lúc nhà nước bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên khoa học về thuế chỉ ra
đời vào cuối thời kỳ phong kiến, đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản. Các lý thuyết về thuế được xây
dựng trên các học thuyết kinh tế dựa trên cơ sở một nền kinh tế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, tùy theo mức độ thị trường hoá các quan hệ kinh tế đặc thù của
mỗi quốc gia, mà các chính phủ vận dụng các lý thuyết vào hệ thống chính sách thuế của mình
một cách thích hợp. Việc suy tôn học thuyết này hay học thuyết khác chỉ mang tính lịch sử,
không mang tính đối kháng và điều quan trọng nhất cho các nhà hoạch định chính sách thuế các
quốc gia là tìm ra những ứng dụng hiệu quả nhất, để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ
của thuế trong cơ chế thị trường mà không quá chú trọng vào trường phái lý thuyết nhất định.
1.2. Bản chất của thuế
Thuế luôn luôn gắn chặt với sự ra đời và phát triển của Nhà nước. Bản chất của Nhà nước
quy định bản chất của thuế. Về mặt lý luận, bản chất của nhà nước vốn mang tính giai cấp.
Không có một nhà nước phi giai cấp mà chỉ có nhà nước của giai cấp nào mà thôi. Vì vậy, suy
cho cùng bản chất thuế cũng mang tính giai cấp. Có thể hiểu được điều này, thông qua nội dung
cuộc nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu nhân dân địa phương tại Thanh Hoá,
ngày 13-6-1957, như sau:
“…Trước kia phải nộp thuế, nay dân chủ cũng phải nộp thuế. Trước ta nộp thuế là nộp cho Tây,
chúng lấy mồ hôi nước mắt của nhân dân ta mà làm giàu cho chúng nó, để xây dựng bộ máy áp
bức bóc lột đồng bào ta. Nhưng nay ta đóng thuế là để làm lợi cho ta.
Tóm lại, muốn xây dựng nước nhà, Chính phủ phải có tiền, tiền đó do đồng bào góp lại. Trước
hết là đồng bào nông dân đông nhất, rồi đến công thương. Nếu không có tiền thì Chính phủ
không xây dựng được. Vì vậy, đồng bào phải giúp Chính phủ, nghĩa là đồng bào phải nộp thuế”
- Trong chế độ phong kiến, hệ thống thuế khoá nhằm huy động sự đóng góp tiền bạc của dân
chúng để nuôi dưỡng quân đội, tổ chức bộ máy công quyền, quan lại để cai trị trong cả nước.
Người dân được hưởng rất ít các phúc lợi công cộng từ phía nhà nước.
Lý luận chung về sự ra đời và phát triển của ngành thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chung về sự ra đời và phát triển của ngành thuế - Người đăng: khonkho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lý luận chung về sự ra đời và phát triển của ngành thuế 9 10 168