Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chung về tiền lương và tạo động lực

Được đăng lên bởi ngoquanghoang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I - Lêi më ®Çu
TiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng chÝnh s¸ch kinh tÕx· héi, lµ ®éng lùc t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c«ng b»ng, tiÕn bé x·
héi,n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc, khai th¸c tiÒm n¨ng s¸ng t¹o
cña ng­êi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, mét mÆt chóng ta vÉn tu©n thñ qui luËt ph©n phèi
theo lao ®éng, trong ®ã tiÒn l­¬ng lµ mét c«ng cô ®IÒu tiÕt quan träng; mÆt kh¸c
do t¸c ®éng cña qui luËt cung – cÇu, ®IÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi cã b­íc c¶i
thiÖn, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã gi¶i ph¸p thÝch øng vÒ ®Þnh h­íng tiÒn l­¬ng nãi
chung vµ tiÒn l­¬ng t«Ý thiÓu, tiÒn l­¬ng vïng, ngµnh nãi riªng. NGhÞ quÕt héi
nghÞ lÇn 7 Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng (kho¸ VIII) ®· nªu râ: “TiÒn l­¬ng
g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc, tr¶ l­¬ng ®óng cho ng­êi
lao ®éng chÝnh lµ thùc hiÖn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn, gãp phÇn quan träng lµm lµnh
m¹nh, trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tinh thÇn vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c”. TiÕp
®ã, b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu
toµn quèc lÇn thø IX, phÇn 4 môc IV mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh: “C¶i c¸ch c¬ b¶n
chÕ ®é tiÒn l­¬ng c¸n bé, c«ng chøc theo h­íng tiÒn tÖ ho¸ ®Çy ®ñ tiÒn l­¬ng,
®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng t­¬ng øng víi nhÞp ®é t¨ng thu nhËp trong x· héi, hÖ thèng
bËc l­¬ng ®¶m b¶o t­¬ng quan hîp lý, khuyÕn khÝch ng­êi cã tµi, ng­êi lµm viÖc
giái”.
Trong thùc tÕ 8 n¨m qua, kÓ tõ 1993 ®Õn nay chÝnh phñ ®· bèn lÇn thùc
hiÖn n©ng l­¬ng tèi thiÓu. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ gi¶i ph¸p t¹m thêi ch­a gi¶i
quyÕt ®­îc vÊn ®Ò cèt lâi - ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, kÝch thÝch s¶n
xuÊt. Sau ®©y em xin nªu mét sè ý kiÕn cña em vÒ vai trß cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng
trong qu¸ tr×nh t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, trong thêi gian qua.

PhÇn II - Néi dung cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng
Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ tiÒn l­¬ng vµ t¹o ®éng lùc.
I-TiÒn l­¬ng
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chung vÒ tiÒn l­¬ng.
TiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn mµ ng­êi sö dông søc lao ®éng (ng­êi mua søc lao
®éng) tr¶ cho ng­êi lao ®éng (ng­êi b¸n søc lao ®éng).
Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña lo¹i hµng ho¸ søc lao ®éng mµ tiÒn l­¬ng kh«ng chØ
thuÇn tuý lµ vÊn ®Ò kinh tÕ mµ cßn lµ vÊn ®Ò x· héi rÊt quan träng, liªn quan tíi
®êi sèng vµ trËt tù x· héi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh

doanh, ®èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn chi phÝ cÊu thµnh chi
phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh. V× vËy, tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh to¸n vµ qu¶n lý ch...
PhÇn I - Lêi më ®Çu
TiÒn l¬ng mét phËn quan träng trong thèng chÝnh s¸ch kinh tÕ-
héi, ®éng lùc t¨ng trëng kinh gi¶i quyÕt c«ng b»ng, tiÕn
héi,n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ níc, khai th¸c tiÒm n¨ng s¸ng t¹o
cña ngêi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng
®Þnh híng héi chñ nghÜa, mét mÆt chóng ta vÉn tu©n thñ qui luËt ph©n phèi
theo lao ®éng, trong ®ã tiÒn l¬ng mét c«ng cô ®IÒu tiÕt quan träng; mÆt kh¸c
do t¸c ®éng cña qui luËt cung cÇu, ®IÒu kiÖn kinh héi bíc c¶i
thiÖn, ®ßi hái chóng ta ph¶i gi¶i ph¸p thÝch øng ®Þnh híng tiÒn l¬ng nãi
chung tiÒn l¬ng t«Ý thiÓu, tiÒn l¬ng vïng, ngµnh nãi riªng. NGhÞ quÕt héi
nghÞ lÇn 7 Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng (kho¸ VIII) ®· nªu râ: “TiÒn l¬ng
g¾n liÒn víi ph¸t triÓn kinh - x· héi cña ®Êt níc, tr¶ l¬ng ®óng cho ngêi
lao ®éng chÝnh thùc hiÖn ®Çu t cho ph¸t triÓn, gãp phÇn quan träng lµm lµnh
m¹nh, trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tinh thÇn hiÖu suÊt c«ng t¸c”. TiÕp
®ã, b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu
toµn quèc lÇn thø IX, phÇn 4 môc IV mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh: “C¶i c¸ch b¶n
chÕ ®é tiÒn l¬ng c¸n bé, c«ng chøc theo híng tiÒn ho¸ ®Çy ®ñ tiÒn l¬ng,
®iÒu chØnh tiÒn l¬ng t¬ng øng víi nhÞp ®é t¨ng thu nhËp trong x· héi, thèng
bËc l¬ng ®¶m b¶o t¬ng quan hîp lý, khuyÕn khÝch ngêi tµi, ngêi lµm viÖc
giái”.
Trong thùc 8 n¨m qua, 1993 ®Õn nay chÝnh phñ ®· bèn lÇn thùc
hiÖn n©ng l¬ng tèi thiÓu. Tuy nhiªn, ®©y chØ gi¶i ph¸p t¹m thêi cha gi¶i
quyÕt ®îc vÊn ®Ò cèt lâi - ®¶m b¶o thu nhËp cho ngêi lao ®éng, kÝch thÝch s¶n
xuÊt. Sau ®©y em xin nªu mét ý kiÕn cña em vai trß cña chÕ ®é tiÒn l¬ng
trong qu¸ tr×nh t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng, trong thêi gian qua.
PhÇn II - Néi dung cña chÕ ®é tiÒn l¬ng
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng vµ t¹o ®éng lùc.
I-TiÒn l¬ng
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chung vÒ tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng tiÒn ngêi dông søc lao ®éng (ngêi mua søc lao
®éng) tr¶ cho ngêi lao ®éng (ngêi b¸n søc lao ®éng).
Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña lo¹i hµng ho¸ søc lao ®éng tiÒn l¬ng kh«ng chØ
thuÇn tuý vÊn ®Ò kinh cßn vÊn ®Ò héi rÊt quan träng, liªn quan tíi
®êi sèng vµ trËt tù x· héi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh
Lý luận chung về tiền lương và tạo động lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chung về tiền lương và tạo động lực - Người đăng: ngoquanghoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lý luận chung về tiền lương và tạo động lực 9 10 368