Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận cơ bản về thuế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 7229 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT THUẾ

1.1. Nguồn gốc của thuế
Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời là
một tất yếu khách quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước.
Để duy trì sự tồn tại của mình, nhà nước cần có những nguồn tài chính để chi
tiêu, trước hết là chi cho việc duy trì và củng cố bộ máy cai trị từ trung ương đến
địa phương, thuộc phạm vi lãnh thổ mà nhà nước đó đang cai quản; chi cho các
công việc ban đầu thuộc chức năng của nhà nước như: quốc phòng, an ninh, chi
cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về phúc lợi công
cộng, về sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài.
Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung, nhà nước thường sử
dụng ba hình thức động viên đó là: quyên góp của dân, vay của dân và dùng
quyền lực nhà nước bắt buộc dân phải đóng góp. Trong đó, hình thức quyên góp
tiền và tài sản của dân và hình thức vay của dân là những hình thức tự nguyện,
không mang tính ổn định và lâu dài, thường được nhà nước sử dụng có giới hạn
trong một số trường hợp đặc biệt, để bổ sung cho những nhiệm vụ chi đột xuất
hoặc cấp bách. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, nhà nước dùng quyền
lực buộc dân phải đóng góp một phần thu nhập của mình cho ngân sách nhà
nước. Đây là hình thức cơ bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho
đất nước.
Hình thức nhà nước dùng quyền lực buộc dân đóng góp để đáp ứng nhu cầu
chi tiêu của mình - chính là thuế.
Về quan hệ giữa nhà nước và thuế, Mác đã viết: "Thuế là cơ sở kinh tế của
bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay sản vật mà
người dân phải đóng góp để dùng vào mọi việc chi tiêu của nhà nước"1. Ăng
ghen cũng đã viết: "Để duy trì quyền lực công cộng, cần phải có sự đóng góp
của công dân cho nhà nước, đó là thuế".2
Thuế luôn gắn chặt với sự hình thành và tồn tại của hệ thống nhà nước,
đồng thời thuế cũng phát triển cùng với sự phát triển của hệ thống nhà nước.
Thuế xuất hiện từ khá lâu, từ lúc nhà nước bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên
khoa học về thuế chỉ ra đời vào cuối thời kỳ phong kiến, đầu thời kỳ chủ nghĩa
tư bản. Các lý thuyết về thuế được xây dựng trên các học thuyết kinh tế dựa trên
cơ sở một nền kinh tế thị trường.
1
2

M¸c- ¡ng Ghen tuyÓn tËp- Nhµ xuÊt b¶n sù thËt, Hµ Néi, 1961, tËp 2
¡ng Ghen: Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t h÷u vµ Nhµ níc - Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1962

Trong nền kinh tế thị trường, tùy theo mức độ thị trường hoá các quan hệ
kinh tế đặc ...
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT THUẾ
1.1. Nguồn gốc của thuế
Lịch sử phát triển của hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời
một tất yếu khách quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước.
Để duy t sự tồn tại của mình, nhà ớc cần có những nguồn i chính đ chi
tiêu, trước hết là chi cho việc duy trì và củng cố bộ máy cai trị từ trung ương đến
địa phương, thuộc phạm vi lãnh thổ nhà nước đó đang cai quản; chi cho các
công việc ban đầu thuộc chức năng của nhà nước như: quốc phòng, an ninh, chi
cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về phúc lợi công
cộng, về sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài.
Để nguồn i chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung, nhà nước thường sử
dụng ba hình thức động viên đó là: quyên góp của dân, vay của dân dùng
quyền lực nhà nước bắt buộc dân phải đóng góp. Trong đó, hình thức quyên góp
tiền tài sản của dân hình thức vay của dân những hình thức tự nguyện,
không mang tính ổn định lâu dài, thường được nhà nước sử dụng giới hạn
trong một số trường hợp đặc biệt, để bổ sung cho những nhiệm vụ chi đột xuất
hoặc cấp bách. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, nhà nước dùng quyền
lực buộc dân phải đóng góp một phần thu nhập của mình cho ngân sách n
nước. Đây hình thức bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho
đất nước.
Hình thức nhà nước dùng quyền lực buộc dân đóng góp để đáp ứng nhu cầu
chi tiêu của mình - chính là thuế.
Về quan hệ giữa nhàớc thuế, Mác đã viết: "Thuế sở kinh tế của
bộ máy nhà nước,thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay sản vật
người dân phải đóng góp để dùng vào mọi việc chi tiêu của nhà nước"
1
. Ăng
ghen cũng đã viết: "Để duy trì quyền lực công cộng, cần phải sự đóng góp
của công dân cho nhà nước, đó là thuế".
2
Thuế luôn gắn chặt với sự hình thành tồn tại của hệ thống nhà nước,
đồng thời thuế cũng phát triển cùng với sự phát triển của hệ thống nhà nước.
Thuế xuất hiện từ khá lâu, từ lúc nhà nước bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên
khoa học về thuế chỉ ra đời vào cuối thời kỳ phong kiến, đầu thời kỳ chủ nghĩa
bản. Các lý thuyết về thuế được xây dựng trên các học thuyết kinh tế dựa trên
cơ sở một nền kinh tế thị trường.
1
M¸c- ¡ng Ghen tuyÓn tËp- Nhµ xuÊt b¶n sù thËt, Hµ Néi, 1961, tËp 2
2
¡ng Ghen: Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t h÷u vµ Nhµ níc - Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1962
Lý luận cơ bản về thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận cơ bản về thuế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Lý luận cơ bản về thuế 9 10 206