Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Được đăng lên bởi bac_thienlong_88
Số trang: 248 trang   |   Lượt xem: 14643 lần   |   Lượt tải: 81 lần
ThS. NGUYỄN VĂN DUYỆT
ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

TỦ SÁCH ĐẠI HỌC CẦN THƠ
−−− 2009 −−−

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DUYỆT
Sinh năm: 01/01/1968
Cơ quan công tác:
Bộ môn: Quản trị kinh doanh. Khoa: Kinh tế & QTKD
Trường: Đại học Cần Thơ
Địa chỉ Email để liên hệ: nvduyet@ctu.edu.vn
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào:
- Giáo trình cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các ngành tham khảo: Quản trị
thương mại, Quản trị Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Công nghệ thực phẩm,...
Có thể dùng cho các trường nào:
- Giáo trình được sử dụng cho những trường có đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực
kinh tế
Các từ khóa (Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu):
- “Giáo trình Quản trị sản xuất − Nguyễn Văn Duyệt”
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này:
- Học viên phải nắm được kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế như: Quản trị học,
Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Mô hình toán kinh tế
Đã xuất bản in chưa, nếu có thì Nhà xuất bản nào:
- Chưa xuất bản, chỉ in ấn lưu hành nội bộ tại tủ sách Đại học Cần Thơ (3 lần
khoảng 5.000 quyển)

1

MỤC LỤC
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ..............................................................................................1
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ .........................................................................................1
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG .....................................................................1
MỤC LỤC...........................................................................................................................2
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT...............................................9
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM..................................................................................................9
1. Khái niệm về sản xuất..............................................................................................9
a. Sản xuất bậc 1 (sản xuất sơ chế): .........................................................................9
b. Sản xuất bậc 2 (công nghiệp chế tạo): ...............................................................10
c. Sản xuất bậc 3 (công nghiệp dịch vụ):...............................................................10
2. Đặc điểm của sản xuất hiện đại.............................................................................10
3. Khái niệm về quản trị sản xuất ..................................
ThS. NGUYN VĂN DUYT
ThS. TRƯƠNG CHÍ TIN
LÝ THUYT & BÀI TP
QUN TR SN XUT
T SÁCH ĐẠI HC CN THƠ
−−− 2009 −−−
LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Người đăng: bac_thienlong_88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
248 Vietnamese
LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 9 10 705