Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết chung về thị trường

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1937 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
§a phÇn c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cña níc ta nh÷ng n¨m tr-
íc thêi c¬ chÕ bao cÊp mÆt hµng do nhµ níc quy ®Þnh hoÆc chñ yÕu nhËp
khÈu. Cho nªn hµng ho¸ kh«ng mang tÝnh c¹nh tranh nªn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng h¹n chÕ .Nhng trong nh÷ng
n¨m trë l¹i ®©y viÖc chuyÓn sang chÕ thÞ trêng ,khoa häc kü thuËt ph¸t
triÓn nªn lîng hµng ho¸ nhiÒu . thÕ ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng th×
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ¸p dông nghiªn cøu thÞ trêng .C«ng t¸c nghiªn
cøu thÞ trêng tèt t míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thÓ ®¸p øng
mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp mét c¸ch v÷ng ch¾c.
VËy viÖc quan träng hµng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng .§Ò tµi
"Nghiªn cøu thÞ trêng víi ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
"®· gãp phÇn nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Lý thuyết chung về thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết chung về thị trường - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Lý thuyết chung về thị trường 9 10 127