Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết nguyên lí thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi Manh Hung
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
Dễ.
Câu 1: Tổng thể bộc lộ là tổng thể không có ranh giới rõ ràng, không thể nhận biết hết
các đơn vị bằng trực quan.
Câu 2: Tổng thể đồng chất là tổng thể bao gồm các đơn vị có nhiều đặc điểm chủ yếu
khác nhau.
Câu 3: Tổng thể bộ phận bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu.
Câu 4: Tổng thể chung là tổng thể chỉ bao gồm một số các đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Câu 5: Tổng thể bộ phận bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu.
Câu 6: Tổng thể chung là tổng thể chỉ bao gồm một số các đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Phần II: Đáp án câu hỏi, bài tập
Câu 1: Sai. Tổng thể bộc lộ là tổng thể có ranh giới rõ ràng, có thể nhận biết hết các đơn
vị bằng trực quan
Câu 2: Sai, vì Tổng thể đồng chất là tổng thể bao gồm các đơn vị giống nhau về một số
đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu.
Câu 3: Sai, vì: Tổng thể bộ phận chỉ bao gồm một số các đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Câu 4: Sai, vì Tổng thể chung là tổng thể bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi hiên
tượng nghiên cứu
Câu 5: Sai. Vì Tiêu thức thuộc tính là tiêu thức không có biểu hiện trực tiếp là các con số,
nó được biểu hiện bằng các thuật ngữ, lời văn.
Câu 6: Sai. Vì Tiêu thức số lượng là tiêu thức có biểu hiện trực tiếp là các con số, mỗi
con số này được gọi là một lượng biến.
Phần I: Nội dung câu hỏi, bài tập
Câu 7: Tổng sản phẩm sản xuất, tổng giá trị sản xuất, tổng mức luân chuyển hàng hoá là
các chỉ tiêu phản ảnh chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Câu 8: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất là giá thành đơn vị sản phẩm sản xuất,
tổng chi phí sản xuất.

Câu 9: Các chỉ tiêu phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh là năng suất lao động, giá cả
hang hoá, tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm quốc gia.
Câu 10: Yêu cầu của điều tra thống kê chỉ là đầy đủ về nội dung và số lượng đơn vị điều
tra.
Câu 11: Điều tra thường xuyên là điều tra mà khi cần thì mới tiến hành thu thập tài liệu
tại một thời điểm hay một thời kỳ nào đó.
Câu 12: Điều tra không thường xuyên là thu thập tài liệu của các đơn vị một cách liên
tục, theo sát với quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng.
Phần II: Đáp án câu hỏi, bài tập
Câu 7: Sai. Vì các chỉ tiêu trên là các chỉ tiêu phản ảnh kết quả của hoạt động sản xuất
kinh doanh
Câu 8: Sai. Vì đó là các chỉ tiêu phản ảnh chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh
Câu 9: Sai. Vì đó là các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh
Câu 10: Sai. Yêu cầu của điều tra ...
CHƯƠNG I
Dễ.
Câu 1: Tổng thể bộc lộ tổng thể không ranh giới ràng, không thể nhận biết hết
các đơn vị bằng trực quan.
Câu 2: Tổng thể đồng chất tổng thể bao gồm các đơn vị nhiều đặc điểm chủ yếu
khác nhau.
Câu 3: Tổng thể bộ phận bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu.
Câu 4: Tổng thể chung tổng thể chỉ bao gồm một số các đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Câu 5: Tổng thể bộ phận bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu.
Câu 6: Tổng thể chung tổng thể chỉ bao gồm một số các đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Phn II: Đp n câu hi, bi tp
Câu 1: Sai. Tổng thể bộc lộ là tổng thể ranh giới rõ ràng, có thể nhận biết hết các đơn
vị bằng trực quan
Câu 2: Sai, Tổng thể đồng chất tổng thể bao gồm các đơn vị giống nhau về một số
đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu.
Câu 3: Sai, vì: Tổng thể bộ phận chỉ bao gồm một s c đơn vị thuộc phạm vi hiện
tượng nghiên cứu.
Câu 4: Sai, Tổng thể chung tổng thể bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi hiên
tượng nghiên cứu
Câu 5: Sai. Tiêu thức thuộc tính là tiêu thức không có biểu hiện trực tiếp là các con số,
nó được biểu hiện bằng các thuật ngữ, lời văn.
Câu 6: Sai. Tiêu thức số lượng tiêu thức biểu hiện trực tiếp các con số, mỗi
con số này được gọi là một lượng biến.
Phn I: Ni dung câu hi, bi tp
Câu 7: Tổng sản phẩm sản xuất, tổng giá trị sản xuất, tổng mức luân chuyển hàng hoá
các chỉ tiêu phản ảnh chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Câu 8: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất giá thành đơn vị sản phẩm sản xuất,
tổng chi phí sản xuất.
lý thuyết nguyên lí thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết nguyên lí thống kê kinh tế - Người đăng: Manh Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
lý thuyết nguyên lí thống kê kinh tế 9 10 589