Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết phố chuyên doanh

Được đăng lên bởi nhatthien35k16-1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BUỔI TỌA ĐÀM “PHỐ CHUYÊN DOANH”
Địa điểm: Phòng F203, trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Thời gian: 8h00-10h30 ngày 19 tháng 10 năm 2014
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- TS. Võ Quang Trí, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế
- TS. Phạm Thanh Trà, Phòng Kinh tế ngành VP UBND TP Đà Nẵng
- TS. Đường Thị Liên Hà, Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học
Kinh Tế - Giảng viên chủ trì
- Học viên lớp K28.QTR.ĐN
II. MỤC TIÊU BUỔI TỌA ĐÀM
- Tìm hiểu về đề tài Phố Chuyên Doanh
- Tìm hiểu, thảo luận về hướng phát triển các tuyến phố chuyên doanh ở Thành phố Đà Nẵng
cho đến năm 2020
III. NỘI DUNG BUỔI TỌA ĐÀM
- Nghe T.S Võ Quang Trí Trình bày cơ sở lý thuyết về phố chuyên doanh: phố chuyên doanh là
gì, sự hình thành và phát triển phố chuyên doanh, các lý thuyết về hiện tượng này
- Nghe T.S Phạm Thanh Trà trình bày thực tiễn về phố chuyên doanh qua Đề án Khu phố
chuyên doanh của Thành phố Đà Nẵng được phê duyệt tháng 8/2013
- Các học viên thảo luận, đặt câu hỏi về đề tài
IV. DIỄN BIẾN BUỔI TỌA ĐÀM
1. Giới thiệu
- T.S Đường Thị Liên Hà, Giảng viên chủ trì, giới thiệu thành phần tham gia và nội dung chính
của buổi tọa đàm
- Các thành viên tham gia buổi tọa đàm tự giới thiệu và trình bày đề tài
- Thảo luận

2. Nội dung Cơ sở lý thuyết về phố chuyên doanh do TS. Võ Quang Trí trình bày
Lý do nghiên cứu đề tài:
- Cơ sở khoa học: Phố chuyên doanh liên quan đến bán lẻ và hoạt động thương mại thường
được chuyển giao, tập trung ở những trung tâm thương mại nhưng nay đã bị bão hòa. Hiện nay,
các thành phố lớn bắt đầu xây dựng những khu phố chuyên doanh thương mại để kinh doanh
và phát triển du lịch.
- Cơ sở thực tiễn: Phố chuyên doanh thương mại của Đà Nẵng được triển khai thực hiện đóng
góp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.
2.1. Phố chuyên doanh là gì
Cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm hoàn chỉnh về phố chuyên doanh. Người ta
thường hay nói đến những khái niệm gần gũi với phố chuyên doanh như khu phố mua sắm,
đường phố thương mại (shopping street, shopping areas) hay một phố thương mại chuyên biệt
bán một số loại hàng hóa gần gũi nhau.
Khái niệm Micro-Cluster (cluster: một khu vực địa lý, Micro: nhỏ) dùng để chỉ các nhà
cung ứng trong một khu vực địa lý. Trong đó có:
- Cluster ngang: nhiều lĩnh vực kinh doanh tập trung trong một khu vực
- Cluster dọc: phố kinh doanh đặc biệt, các doanh nghiệp tập trung lại tạo thành một chuỗi
cung ứng. ...
ĐI HC ĐÀ NNG
TRƯNG ĐI HC KINH T
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
BIÊN BN BUI TA ĐÀM PH CHUYÊN DOANH
Đa đim: Phòng F203, trưng Đại hc Kinh Tế Đà Nẵng
Thi gian: 8h00-10h30 ngày 19 tháng 10 năm 2014
I. THÀNH PHN THAM D
- TS. Võ Quang Trí, Khoa Qun tr kinh doanh, Trường Đi hc Kinh Tế
- TS. Phm Thanh Trà, Phòng Kinh tế ngành VP UBND TP Đà Nng
- TS. Đưng Thị Liên Hà, Phòng Khoa hc, Sau đi hc và Hp tác quc tế, Trưng Đại hc
Kinh Tế - Ging viên ch trì
- Hc viên lớp K28.QTR.ĐN
II. MC TIÊU BUI TA ĐÀM
- Tìm hiu v đ tài Ph Chun Doanh
- Tìm hiu, tho lun v hưng phát trin các tuyến phchuyên doanh Thành phĐà Nng
cho đến năm 2020
III. NI DUNG BUI TA ĐÀM
- Nghe T.S Võ Quang Trí Trình bày cơ s lý thuyết v phố chuyên doanh: ph chuyên doanh là
gì, s nh thành và phát triển ph chuyên doanh, các lý thuyết v hin tượng này
- Nghe T.S Phm Thanh Trà trình bày thc tin v ph chuyên doanh qua Đ án Khu ph
chuyên doanh ca Thành ph Đà Nng đưc phê duyt tng 8/2013
- Các hc viên tho lun, đặt câu hi v đ tài
IV. DIN BIN BUI TA ĐÀM
1. Gii thiu
- T.S Đưng Thị Liên Hà, Ging viên ch trì, giới thiu thành phn tham gia và ni dung chính
ca bui ta đàm
- Các thành viên tham gia bui ta đàm t gii thiu và trình bày đ tài
- Tho lun
Lý thuyết phố chuyên doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết phố chuyên doanh - Người đăng: nhatthien35k16-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết phố chuyên doanh 9 10 90