Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol

Được đăng lên bởi salaca
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 25669 lần   |   Lượt tải: 80 lần
Lịch sử tư tưởng quản lý 2

Thuyết quản lý hành chính của Fayol

Nhóm 03

THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA
HENRY FAYOL
Sinh viên thực hiện : HÀ VIỆT TÙNG
TỐNG VĂN ĐẠI
1. Hoàn cảnh ra đời :
Bối cảnh xã hội Châu Âu mà tiêu biểu là Pháp đang trong giai
đoạn công nghiệp phát triển mạnh mẽ, số lượng công xưởng,
máy móc và công nhân tăng nhanh chóng nhưng cũng chứng
kiến những cuộc nổi dậy của công nhân mà tiêu biểu là công
nhân Lyon (Pháp), phong trào hiến chương (Anh),..
• Kinh tế tư bản hình thành và phát triển nhanh ở Châu Âu. Với
nền tảng cơ khí và cơ giới hóa.
• Trong lĩnh vực khoa học quản lý “Thuyết quản lý theo khoa
học” của F.W Taylor được truyền bá rộng rãi từ Mỹ sang các
nước Châu Âu với ảnh hưởng lớn trong suốt nửa đầu thế kỷ
XX.
 Quá trình công nghiệp hóa ảnh hưởng lớn tới đời sống của con người,
tới công việc quản lý, đặt ra yêu cầu về cách tiếp cận mới về quản lý
và một các phương pháp quản lý mới.
•

2. Vài nét về tác giả Henry Fayol và Thuyết quản lý hành chính :
•

•
•

•
•

Henry Fayol sinh năm 1841 trong một gia đình tư sản Pháp.
Ông tốt nghiệp kỹ sư mỏ năm 1860 và gần như cả đời ông làm
việc cho tập đoàn Xanhdica.
Năm 77 tuổi ông ngừng làm cho Xanhdica và những năm còn
lại ông dành cho nghiên cứu về quản lý hành chính.
Năm 1900 ông có bài luận văn gửi tới Hội nghị khia thác mỏ và
luyện kim. Tiếp đó ông hoàn thành cuốn sách “Quản lý hành
chính chung và trong công nghiệp”, xuất bản năm 1915.
Tác phẩm “Quản lý công nghiệp và tổng quát”xuất bản năm
1949 là tác phẩm chủ yếu của ông.
Và với Thuyết quản lý theo hành chính Fayol đã được coi là
người đặt nền móng cho lý luận quản lý cổ điển, là “một Taylor

1

Lịch sử tư tưởng quản lý 2

Thuyết quản lý hành chính của Fayol

Nhóm 03

của châu Âu” và là “người cha thực sự của lý thuyết quản lý
hiện đại” (trong xã hội công nghiệp).
3. Nội dung chính của thuyết Quản lý hành chính :

3.1 Quan niệm và cách tiếp cận :
Fayol đưa ra định nghĩa “Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế
hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp và kiểm tra”. Và đó cũng 5 chức
năng co bản của nhà quản lý mà ông nêu ra.
- Ông phân loại hoạt động của một bất ký tổ chức nào hay một hang
kinh doanh gồm 6 nhóm :
o Một là các hoạt động kỹ thuật.
o Hai là thương mại, mua bán, trao đổi.
o Ba là tài chính, việc dử dụng vốn.
o Bốn là an ninh
o Năm là dịch vụ hạch toán, thống kê.
o Sáu là quản lý hành chính.=> nhóm này liên quan tới cả năm
nhóm trên và là sự tổng hợp của các nhân tố trên để tạo ra sức
mạnh.
- Fayol cho rằng những ai ở cấp quản lý...
Lịch sử tư tưởng quản 2 Thuyết quản lý hành chính của Fayol Nhóm 03
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA
HENRY FAYOL
Sinh viên thực hiện : HÀ VIỆT TÙNG
TỐNG VĂN ĐẠI
1. Hoàn cảnh ra đời :
Bối cảnh hội Châu Âu tiêu biểu Pháp đang trong giai
đoạn công nghiệp phát triển mạnh mẽ, số lượng công xưởng,
máy c công nhân tăng nhanh chóng nhưng cũng chứng
kiến những cuộc nổi dậy của công nhân tiêu biểu công
nhân Lyon (Pháp), phong trào hiến chương (Anh),..
Kinh tế bản hình thành phát triển nhanh Châu Âu. Với
nền tảng cơ khí và cơ giới hóa.
Trong lĩnh vực khoa học quản “Thuyết quản theo khoa
học” của F.W Taylor được truyền rộng rãi từ Mỹ sang các
nước Châu Âu với ảnh hưởng lớn trong suốt nửa đầu thế kỷ
XX.
Quá trình công nghiệp hóa ảnh hưởng lớn tới đời sống của con người,
tới công việc quản lý, đặt ra yêu cầu về ch tiếp cận mới v quản
và một các phương pháp quản lý mới.
2. Vài nét về tác giả Henry Fayol và Thuyết quản lý hành chính :
Henry Fayol sinh năm 1841 trong một gia đình sản Pháp.
Ông tốt nghiệp kỹ mỏ năm 1860 và gần như cả đời ông làm
việc cho tập đoàn Xanhdica.
Năm 77 tuổi ông ngừng làm cho Xanhdica những năm còn
lại ông dành cho nghiên cứu về quản lý hành chính.
Năm 1900 ông có bài luận văn gửi tới Hội nghị khia thác mỏ và
luyện kim. Tiếp đó ông hoàn thành cuốn sách “Quản hành
chính chung và trong công nghiệp”, xuất bản năm 1915.
Tác phẩm “Quản công nghiệp tổng quát”xuất bản năm
1949 là tác phẩm chủ yếu của ông.
với Thuyết quản theo hành chính Fayol đã được coi
người đặt nền móng cho lý luận quản lý cổ điển, là “một Taylor
1
Lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol - Người đăng: salaca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol 9 10 311