Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi 131a03n2
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Khoa: Tài chính – ngân hàng
Ths. Nguyễn Văn Minh
Mobie: 0973 990 362
Email: minhnv@thanhdong.edu.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương 1: Đại cương về tài chính, tiền tệ
Chương 2: Thị trường tài chính
Chương 3: Các tổ chức trung gian tài chính
Chương 4: Các vấn đề về lãi suất
Chương 5: Tài chính doanh nghiệp
Chương 6: Ngân hàng thương mại
Chương 7: Quá trình cung ứng tiền
Chương 8: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
Chương 9: Lạm phát và tiền tệ

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Điểm rèn luyện: 10%

2. Bài tiểu luận (20%)

3. Thi trắc nghiệm cuối kỳ (70%)

CHƯƠNG1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ

Nội dung cần nắm bắt:
+ Các hình thái phát triển của tiền
+ Bản chất và chức năng của tiền tệ
+ Khái niệm về tài chính và hệ thống tài chính

CHƯƠNG1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ
1. Sự ra đời

2. Khái niệm, bản chất

3. Hình thái phát triển

4. Chức năng

Hình thái
tiền tệ

Hình thái
chung
Hình thái
mở rộng
Hình thái
giản đơn

Trao đổi trực tiếp
Công xã nguyên
thủy, dân số thưa.
xA = yB

Nhiều hàng hóa
tham gia trao đổi
- Chăn nuối tách
khỏi trồng trọt
- NSLĐ tăng
- Gia đình, tư
hữu xuất hiện
- Dân số tăng
xA=yB=zC…

5.Tài chính

Có VNG chung
cho từng vùng

Vàng là VNG
chung cho HH

- Thủ CN tách
khỏi CN
- NSLĐ tăng
- Dân số tăng
- Xuất hiện chợ
của từng
vùng, khu vực

- Sự phát triển
mạnh của sản
xuất và trao
đổi HH
- Mở rộng thị
trường trong
nước và thế
giới

xA=yB=zC=kvàng

xA=yB=zC=…

=n.VNG

= mvàng

CHƯƠNG1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ
1. Sự ra đời

2. Khái niệm, bản chất

3. Hình thái phát triển

4. Chức năng

5.Tài chính

Khái niệm tiền tệ
Tiền là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung trong thanh
toán để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản
nợ.
Dấu hiệu nhận biết một vật là tiền tệ ?

Tại sao vật đó là được gọi là tiền tệ?

CHƯƠNG1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ
1. Sự ra đời

2. Khái niệm, bản chất

3. Hình thái phát triển

4. Chức năng

5.Tài chính

Bản chất của tiền tệ
Bản chất của tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện để trao
đổi hàng hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ.
Hai thuộc tính của tiền tệ:

 Giá trị sử dụng: khả năng thỏa mãn nhu cầu trao đổi trong xã hội;
nhu cầu làm vật trung gian trong trao đổi.
Giá trị của 1 loại tiền tệ do xã hội quy định.
 Giá trị của tiền được thể hiện qua sức mua của nó, đó là khả năng
đổi được nhiều hay ít hàng hóa khác trong trao đổi xét trên phương
diện tổng thể các hàng hóa trên thị trường.

CHƯƠNG1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ
1. Sự ra đời

2. Khái n...
THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Khoa: Tài chính – ngân hàng
Ths. Nguyễn Văn Minh
Mobie: 0973 990 362
Email: minhnv@thanhdong.edu.vn
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: 131a03n2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 638