Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tài chính

Được đăng lên bởi Không Có
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LYÙ LUAÄN
CÔ BAÛN VEÀ TAØI CHÍNH
I. KHAÙI QUAÙT SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TAØI CHÍNH
Taøi chính ra ñôøi vaø toàn taïi trong nhöõng ñieàu kieän nhöõng kinh teá, xaõ hoäi, lòch
söû nhaát ñònh, khi maø ôû ñoù xuaát hieän neàn saûn xuaát haøng hoaù vaø nhaø nöôùc. Taøi chính
gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát haøng hoaù vaø nhaø nöôùc.
Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ cho thaáy raèng khi phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi
phaùt trieån, cheá ñoä höõu xuaát hieän, söï ra ñôøi cuûa saûn xuaát haøng hoaù, trao ñoåi haøng
hoaù gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc nh thaùi giaù trò ñaõ daãn tôùi söï xuaát hieän cuûa
tieàn teä.
Ñieàu naøy ñaõ nhanh choùng thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng giao löu kinh teá, ñoàng thôøi
thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát vaø laøm neân cuoäc caùch maïng trong lónh vöïc phaân phoái:
töø phaân phoái baèng hieän vaät sang phaân phoái baèng giaù trò.
Trong neàn kinh teá haøng hoaù tieàn teä, saûn phaåm saûn xuaát ra ñeå baùn. Saûn
phaåm bieán ñoåi thaønh haøng hoaù, khi noù moät maët vöøa coù giaù trò û duïng vaø moät maët
vöøa coù giaù trò trao ñoåi.
Haøng hoaù khi trao ñoåi treân thò tröôøng phaûi thoâng qua giaù caû. Nhö vaäy, tieàn t
ñöôïc coi lthöôùc ño giaù trò cuûa theá giôùi haøng hoaù vaø khi thöïc hieän giaù trò haøng hoaù
phaûi gaén lieàn vôùi söï vaän ñoäng cuûa tieàn teä, ñoàng thôøi phaùt sinh thu nhaäp cho ngöôøi
saûn xuaát haøng hoaù (taïo ra cuûa caûi vaät chaát cho xaõ hoäi). Caùc khoaûn thu nhaäp naøy laø
nguoàn hình thaønh nhöõng quyõ tieàn teä cuûa caùc chuû theå kinh teá.
Söï lieân tuïc cuûa quaù trình saûn xuaát haøng hoaù luoân luoân ñoøi hoûi caùc quyõ tieàn teä
phaûi ñöôïc taïo laäp, phaân phoái vaø söû duïng. Ñaây chính laø xuaát phaùt ñieåm lm naûy sinh
caùc quan heä phaân phoái taøi chính. Nhö vaäy chính trong ñieàu kieän cuûa neàn kinh teá
haøng hoaù vôùi vieäc söû duïng tieàn teä ñaõ laøm naûy sinh caùc quan heä phaân phoái taøi chính.
Lòch söû cuûa loaøi ngöôøi cuõng chöùng minh raèng, cuøng vôùi cheá ñoä höõu xuaát
hieän, xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ baét ñaàu coù söï phaân chia giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp
trong xaõ hoäi. Xaõ hoäi ñoøi hoûi phaûi coù moät löôïng ñöùng ra chuyeân daøn xeáp xung ñoät
giöõa caùc giai caáp. Trong ñieàu kieän lòch söû ñoù, nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa xaõ hoäi loaøi
ngöôøi xuaát hieän. Ñoù laø nhaø nöôùc chieám höõu noâ leä.
Khi nhaø nöôùc ra ñôøi vaø hoaït ñoäng, ñeå duy trì söï toàn taïi cuûa mình, nhaø nöôùc ñaõ
duøng quyeàn löïc chính trò buoäc caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong xaõ hoäi phaûi ñoùng goùp
moät phaàn thu nhaäp vaø cuûa caûi cuûa mình cho nhaø nöôùc nhaèm taïo laäp quyõ tieàn teä ñaùp
öùng nhu caàu chi tieâu cuûa Nhaø Nöôùc.
Phaàn cuûa caûi vaät chaát ñoù, nhaø nöôùc baét buoäc taát caû caùc toå chöùc kinh teá vaø
coâng daân cuûa mình phaûi ñoùng goùp döôùi hình thöùc thueá: thueá thu nhaäp, thueá giaù trò
gia taêng, thueá lôïi töùc, thueá taøi nguyeân, thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá nhaäp khaåu, thueá
xuaát khaåu, thueá moân baøi, …
Ngaøy nay, Nhaø nöôùc mang tính daân chuû, thöïc hieän caùc chöùc naêng kinh teá-xaõ
hoäi nquaûn lyù vaø ñieàu haønh xaõ hoäi, choáng xaâm löôïc nhö quaân ñoäi, caûnh saùt, heä
thoáng boä maùy quaûn lyù, nhaø tuø, coâng vieân, beänh vieän, tröôøng hoïc, ñöôøng giao thoâng,
Lý thuyết tài chính - Người đăng: Không Có
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Lý thuyết tài chính 9 10 236