Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thuế chuẩn tắc

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6199 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT
THUẾ CHUẨN TẮC
CHƯƠNG 7
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/03/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi

tiêu xã hội
 Phạm vi ảnh hưởng của thuế
 Lý thuyết thuế chuẩn tắc

07/03/12

2

CÁC CƠ SỞ CỦA THUẾ
 Xét dưới góc độ tính toán


Tựu trung, có ba cơ sở tính thuế:





07/03/12

Giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bởi hoạt động
kinh tế.
Thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp
Giá trị tài sản

3

CÁC CƠ SỞ CỦA THUẾ
 Xét dưới góc độ phương diện kinh tế


Tổng số thuế mà chính phủ thu được dựa trên bốn
cơ sở:





07/03/12

Tiêu dùng xã hội,
Tốc độ tăng trưởng kinh tế,
Thu nhập đầu người, và
Dân số.

4

CÁC CƠ SỞ CỦA THUẾ
 Xét dưới góc độ khiá cạnh pháp lý
 Cơ sở của thuế là hiến pháp, luật, pháp lệnh và
những văn bản dưới luật liên quan đến thuế.

07/03/12

5

THUẾ TRONG LUÔNG LUÂN CHUYỂN THU
NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA XÃ HỘI
Thueá giaùn
thu

Thò tröôøng
haøng hoùa

Caù nhaân - Hoä gia
ñình

Thueá thu
nhaäp caù
nhaân

Thu nhaäp

Thueá giaùn
thu

Doanh nghieäp

Thueá thu
nhaäp
doanh
nghieäp

Taøi saûn

07/03/12

Thueá taøi saûn

6

THUẾ TRONG LUỒNG LUÂN CHUYỂN THU
NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA XÃ HỘI
 Theo lý thuyết về nguồn tài sản, thu

nhập là tổng giá trị của cải hàng
năm bổ sung cho từng cá nhân hay
từng doanh nghiệp.
 Theo lý thuyết về tăng tài sản thì thu
nhập là tổng các giá trị trên thị
trường của các lợi ích được hưởng
dưới dạng tiêu dùng và giá trị tăng
thêm trong tổng các quyền sở hữu
của một chủ thể .
 Về khía cạnh thu thuế, thu nhập
được thể hiện trong các luật thuế
thu nhập của các nước là thu nhập
bằng tiền và hiện vật do hoạt động
sản xuất kinh doanh, do lao động
hoặc do một quan hệ xã hội nào đó
mang lại.
07/03/12

Thu
nhaäp

Töø hoaït
ñoäng phi
kinh doanh

Lao ñoäng

Töø saûn
xuaát
kinh doanh

Thöøa keá
….

7

Taøi saûn

PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ
 Phạm vi ảnh hưởng do luật pháp quy định:
 Xác định chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý về nghĩa vụ
nộp thuế.
 Đối với thuế gián thu giữa chủ thể chịu trách nhiệm
pháp lý và chủ thể gánh chịu thuế có khác nhau. Ví dụ,
người tiêu dùng A mua một cây bút máy giá chưa có
thuế VAT là 10.000 đồng, thuế VAT là 10%. Vậy,
tổng số tiền mà người A phải thanh toán là 11.000
đồng, trong đó người A phải gánh chịu 1000 đồng
thuế VAT. Về nghĩa vụ pháp lý, doanh nghiệp phải có
trách nhiệm nộp số tiền thuế này vào kho bạc nhà
nước.
8
07/03/12

PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ
 Phạm vi ảnh hưởng kinh tế: Thể hiện mức thay đổi

phân phối thu nhập thực của từng chủ thể do thuế ...
07/03/12
1
THUYẾT
THUẾ CHUẨN TẮC
CHƯƠNG 7
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Lý thuyết thuế chuẩn tắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thuế chuẩn tắc - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lý thuyết thuế chuẩn tắc 9 10 11