Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Thương Mại Quốc tế

Được đăng lên bởi danhtruong94
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
04:33

BOÄ COÂNG THÖÔNG
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Các vấn đề cơ bản về nền kinh tế thế giới
Các lý thuyết về thương mại quốc tế
Sự di chuyển các nguồn lực quốc tế
Thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế
Chính sách tài chính – tiền tệ quốc tế
Liên kết kinh tế quốc tế và các tổ chức kinh tế quốc tế
Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại của Việt
Nam

1.

KINH TEÁ
QUOÁC TEÁ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ths. NGUYEÃN VAÊN TAÙM

04:33

1

04:33

2

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG:
Quan điểm của phái trọng thương
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế so sánh
Chi phí cơ hội
Lý thuyết H-O
Nghịch lý Leontief
Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế
Lý thuyết về khả năng cạnh tranh cấp độ quốc gia

CAÙC LYÙ THUYEÁT VEÀ
THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ

04:33

3

1. CN TROÏNG THÖÔNG
-

4

1. CN TROÏNG THÖÔNG

Giaøu coù laø coù nhieàu vaøng baïc
Coi troïng ngoaïi thöông. Ngoaïi thöông
mang laïi söï giaøu coù cho quoác gia.
Chæ chuù yù xuaát khaåu.
Nhaø nöôùc can thieäp saâu vaøo ngoaïi thöông
Lôïi ích chæ daønh cho 1 beân tham gia

04:33

04:33

5

Öu ñieåm:
-

Laø nhöõng quan ñieåm ñaàu tieân ñeà caäp ñeán ngoaïi
thöông
Bieát coi troïng ngoaïi thöông: ngoaïi thöông ñem laïi
phoàn vinh cho quoác gia
Coi troïng vai troø cuûa chuû theå ñieàu chænh quan heä
buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi.
Ñoùng goùp lôùn cho söï phaùt trieån ngoaïi thöông giai
ñoaïn TK15-TK18

04:33

6

1

04:33

1. CN TROÏNG THÖÔNG

2. LT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI

Nhöôïc ñieåm:
-

-

Laø nhöõng quan ñieåm, yù kieán ñôn giaûn, khoâng mang
tính khoa hoïc.
Chöa giaûi thích ñöôïc baûn chaát cuûa thöông maïi quoác
teá
Sai laàm trong quan ñieåm veà söï giaøu coù cuûa quoác gia

04:33

-

7

04:33

Moãi moät caù nhaân, toå chöùc ñeàu ñi tìm
kieám lôïi ích cho chính baûn thaân mình.
Trong quaù trình ñoù, moät caùch voâ tình, hoï
taïo ra lôïi ích chung cho toaøn xaõ hoäi
Chính phuû khoâng caàn can thieäp vaøo KD

-

04:33

-

04:33

Khi söû duïng cuøng moät nguoàn löïc,
quoác gia naøo saûn xuaát ñöôïc nhieàu
saûn phaåm hôn thì quoác gia ñoù coù
lôïi theá tuyeät ñoái trong vieäc saûn
xuaát ra saûn phaåm ñoù.

9

2.3. Noäi dung lyù thuyeát LTTÑ
-

8

2.2. Lôïi theá tuyeät ñoái

2.1. Baøn tay voâ hình
-

Absolute Advantage
Adam Smith (1723 -1790)
“Nguoàn goác vaø baûn chaát söï giaøu coù cuûa
caùc quoác gia” – xb 1776

Caùc quoác gia neân chuyeân moân hoùa vaøo
vieäc saûn xuaát vaø xuaát khaåu saûn phaåm
maø mình coù LTTÑ. Nhaäp khaåu saûn
phaåm keùm LTTÑ.
Caû hai beân ñeàu thu ñöôïc lôïi ích lôùn hôn

04:33
...
04:33
1
04:33 11
BOÄ COÂNG THÖÔNG
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI
KINH TEÁ
QUOÁC TEÁ
Ths. NGUYEÃN VAÊN TAÙM
04:33 22
NI DUNG NGHIÊN CU
1. Các vn đề cơ bn v nn kinh tế thế gii
2. Các lý thuyết v thương mi quc tế
3. S di chuyn các ngun lc quc tế
4. Thương mi quc tế và chính sách thương mi quc tế
5. Chính sách tài chính – tin t quc tế
6. Liên kết kinh tế quc tế và các t chc kinh tế quc tế
7. Hi nhp kinh tế quc tế và kinh tế đối ngoi ca Vit
Nam
04:33 33
CAÙC LYÙ THUYEÁT VEÀ
THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ
04:33 44
NI DUNG CA CHƯƠNG:
Quan điểm của phái trọng thương
Lợi thế tuyệt đối
Lợi thế so sánh
Chi phí cơ hội
Lý thuyết H-O
Nghịch lý Leontief
Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế
Lý thuyết về khả năng cạnh tranh cấp độ quốc gia
04:33 55
1. CN TROÏNG THÖÔNG
- Giaøu coù laø coù nhieàu vaøng baïc
- Coi troïng ngoaïi thöông. Ngoaïi thöông
mang laïi söï giaøu coù cho quoác gia.
- Chæ chuù yù xuaát khaåu.
- Nhaø nöôùc can thieäp saâu vaøo ngoaïi thöông
- Lôïi ích chæ daønh cho 1 beân tham gia
04:33 66
1. CN TROÏNG THÖÔNG
Öu ñieåm:
- Laø nhöõng quan ñieåm ñaàu tieân ñeà caäp ñeán ngoaïi
thöông
- Bieát coi troïng ngoaïi thöông: ngoaïi thöông ñem laïi
phoàn vinh cho quoác gia
- Coi troïng vai troø cuûa chuû theå ñieàu chænh quan heä
buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi.
- Ñoùng goùp lôùn cho söï phaùt trieån ngoaïi thöông giai
ñoaïn TK15-TK18
Lý Thuyết Thương Mại Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý Thuyết Thương Mại Quốc tế - Người đăng: danhtruong94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lý Thuyết Thương Mại Quốc tế 9 10 244