Ktl-icon-tai-lieu

lÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH TẾ HỌC

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2420 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
GAME THEORY
Bùi Dương Hải
haiktqd@yahoo.com

Bùi Dương Hải - NEU -1

Tài liệu
• [1] Nguyễn Khắc Minh, Nhập môn Lý thuyết trò
chơi và ứng dụng trong kinh tế kinh doanh, NXB
KHKT, 2002
• [2] Robert Gibbons, Game Theory for Applied
Economists, Princeton University Press, 1992.

Bùi Dương Hải - NEU -2

NỘI DUNG
•
•
•
•

Chương 1. Khái niệm cơ bản
Chương 2. Trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ
Chương 3. Trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ
Chương 4. Trò chơi động với thông tin đầy đủ

Bùi Dương Hải - NEU -3

Chương 1
KHÁI NIỆM CƠ BẢN
•
•
•
•
•

1.1. Khái niệm môn học
1.2. Lịch sử Lý thuyết trò chơi
1.3. Các yếu tố của Trò chơi
1.4. Trò chơi Tĩnh và Động
1.5. Thông tin của Trò chơi

Bùi Dương Hải - NEU -4

1.1. Khái niệm môn học
• Các trò chơi trong cuộc sống
• Ví dụ: trò chơi Điền Kị đua ngựa với vua Tề
• Trò chơi có tính đối kháng, có quy tắc chơi, liên
quan tới lợi ích mỗi người chơi
• Trò chơi có thể là “được ăn cả” (Zero-sum),
“chia nhau lợi” (constant sum), hoặc “cùng có
lợi” (win-win)
• Trò chơi áp dụng trong chiến tranh, chính trị,
kinh tế, kinh doanh…
• ⇒ Mô tả và giải quyết trò chơi thông qua công
cụ toán học.
Bùi Dương Hải - NEU -5

Ví dụ
Nan đề hai người tù (Prisoners’ dilemma:1950)
• Hai người bị bắt, thẩm vấn riêng, không được
trao đổi với nhau.
• Nếu cả hai cùng Nhận tội, mỗi người 6 tháng tù
• Nếu cả hai cùng Chối, mỗi người 1 tháng tù
• Nếu người này Nhận, người kia Chối, thì người
Nhận được thả ngay, người Chối 9 tháng tù
• Hành động nào là tốt nhất cho mỗi người tù, nếu
cả hai đều lý trí (rational) ?
Bùi Dương Hải - NEU -6

1.2. Lược sử Lý thuyết trò chơi
•
•
•
•
•
•

Được đề cập đến từ Tôn Tử (tk 6 TCN)
Cournot (1838) với bài toán xác định lượng
Bertrand (1883) với bài toán xác định giá
Von Neumann và Morgenstern (1944)
John Nash (1950) với Cân bằng Nash
Từ 1970s mở rộng, ứng dụng chủ yếu trong
kinh tế: bảo hiểm, tài chính, kinh tế quốc tế.
• Từ 1980s phát triển các bài toán hợp tác

Bùi Dương Hải - NEU -7

1.3. Các yếu tố của Trò chơi
Gồm 4 yếu tố cơ bản
(1) Người chơi hay Đấu thủ (player)
• Người chơi là tác nhân có thể quyết định và
nhận các kết quả của quyết định.
• Người chơi có thể là người, công ty, thậm chí là
Tự nhiên
• Tập người chơi N = {1 , …, n} n ≥ 2
• Tập người chơi có...
Bùi Dương Hi - NEU - www.mfe.edu.vn/buiduonghai 1
LÝ THUYT TRÒ CHƠI
GAME THEORY
Bùi Dương Hi
haiktqd@yahoo.com
www.mfe.edu.vn/buiduonghai
lÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH TẾ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH TẾ HỌC - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
lÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH TẾ HỌC 9 10 414