Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận BCG

Được đăng lên bởi mr-nvconghta3
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ngày 21 tháng 5 năm 2014

Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng? | Kevin

Kevin ()
Keep It Simple Stupid!

HOME ()

HỌC ()

LÀM ()

MORE ()

ĂN CHƠI ()

ABOUT ()

Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra
chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng?
05/10/2013 ()
Kevin
()
0 comment ()
Tw eet

1

Thích

79
40

Email

Share

Ma trận BCG (Boston Consulting Group) Ma trận thị phần tăng trưởng.
Trục tung: Tăng trưởng doanh số bán của ngành (Mức tăng trưởng bao nhiêu phần trăm của SBU
đó)
Trục hoành: Thị phần tương đối trong ngành (Doanh số của SBU cty so với doanh số cạnh tranh
cao nhất trên thị trường). Trường hợp SBU của cty có thị phần cao nhất rồi thì chia với SBU của cty
có thị phần đứng thứ 2 thị trường. Trường hợp SBU của cty thấp nhất thì chia cho SBU của cty
đứng đầu thị trường.1/10

Ngày 21 tháng 5 năm 2014

Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng? | Kevin

()

()2/10

Ngày 21 tháng 5 năm 2014

Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng? | Kevin

Vòng tròn to nhỏ dựa vào phần trăm (thị phần/tổng thị phần toàn ngành).
Dựa vào vị trí của từng SBU trong ma trận BCG => chiến lược cụ thể:

()

+ Question Marks (TK chưa ổn định):
SBU có thị phần tương đối thấp nhưng lại trong ngành có mức tăng trưởng cao.
CL Cấp cty:Sử dụng chiến lược tăng trưởng tập trung Hoặc CL suy giảm:
CL SBU: (thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sp) hoặc (cắt giảm chi phí, thu lại
...
Ngày 21 tháng 5 năm 2014 Cách thc xây dng ma trận BCG và áp dng BCG đưa ra chiếnợc cấp Cty, SBU, chiếnợc chức năng? | Kevin
http://vneconomics.com/cach-thuc-xay-dung-ma-tran-bcg-va-ap-dung-bcg-dua-ra-chien-luoc-cap-cty-sbu-chien-luoc-chuc-nang/ 1/10
Kevin (http://vneconomics.com/)
Keep It Simple Stupid!
HOME (HTTP://WWW.VNECONOMICS.COM/) HC (HTTP://VNECONOMICS.COM/CATEGORY/HOC/)
LÀM (HTTP://VNECONOMICS.COM/CATEGORY/LAM/) ĂN CHƠI (HTTP://VNECONOMICS.COM/CATEGORY/AN-CHOI/)
MORE (HTTP://VNECONOMICS.COM/CATEGORY/MORE/) ABOUT (HTTP://VNECONOMICS.COM/ABOUT/)
Cách thức xây dng ma trận BCG và áp dng BCG đưa ra
chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng?
05/10/2013 (http://vneconomics.com/2013/10/05/) Kevin
(http://vneconomics.com/author/kevin/) 0 comment (http://vneconomics.com/cach-thuc-xay-dung-ma-
tran-bcg-va-ap-dung-bcg-dua-ra-chien-luoc-cap-cty-sbu-chien-luoc-chuc-nang/#comments)
Tw eet
1
79Thích
Ma trận BCG (Boston Consulting Group) Ma trận thị phần tăng trưng.
Trc tung: Tăng trưởng doanh số bán của ngành (Mức tăng trưởng bao nhiêu phần trăm của SBU
đó)
Trc hnh: Thị phần tương đi trong ngành (Doanh số của SBU cty so với doanh số cạnh tranh
cao nhất trên thị trường). Trường hợp SBU của cty có thị phần cao nhất ri thì chia với SBU của cty
thị phn đứng thứ 2 thị trường. Trường hợp SBU của cty thp nht thì chia cho SBU của cty
đứng đầu thị trường.
40 Email Share
Ma trận BCG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma trận BCG - Người đăng: mr-nvconghta3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ma trận BCG 9 10 785