Ktl-icon-tai-lieu

marketing

Được đăng lên bởi nnktram-182-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU
1.1 Cơ sở hình thành đề tài:
1.2 Mục tiêu:
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm hành vi của người tiêu dùng:
2.2 Những giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua sắm:
2.2.1 Ý thức nhu cầu:
2.2.2 Tìm kiếm thông tin:
2.2.3 Đánh giá các phương án:
2.2.4 Quyết định mua hàng:
2.2.5 Hành vi sau mua:
2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng:
2.3.1 Các yếu tố văn hóa:
2.3.2 Các yếu tố xã hội:
2.3.2.1 Nhóm tham khảo:
2.3.2.2 Gia đình:
2.3.2.3Vai trò địa vị:
2.2.3 Những yếu tố cá nhân:
2.3.4.1 Động cơ:
2.3.4.2 Nhận thức:
2.3.4.3 Trí thức:
2.3.4.4 Niềm tin và thái độ:
2.4 Mô hình nghiên cứu:
CHƯƠNG 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNILEVER VÀ SẢN
PHẨM BỘT GIẶT OMO
3.1 Công ty Unilever Việt Nam:
3.2 Giới thiệu sản phẩm OMO:
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Thiết kế nghiên cứu:
4.1.1 Tiến độ các bước nghiên cứu:
4.1.2 Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo sơ đồ sau:
4.2 Mẫu
4.3 Thang đo:
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1 Thông tin mẫu:
5.2 Quá trình quyết định mua hàng:

5.2.1 Nhận thức nhu cầu:
5.2.2 Nguồn thông tin:
5.2.3 Đánh giá sản phẩm:
5.2.5 Hành vi sau mua:
5.4 Tóm tắt:
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.1.1 Tìm kiếm thông tin:
6.1.2 Đánh giá:
6.1.3 Hành vi sau khi mua:
6.2 Kiến nghị:
6.3 Hạn chế:

...
Mục Lục
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU
1.1 Cơ sở hình thành đề tài:
1.2 Mục tiêu:
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm hành vi của người tiêu dùng:
2.2 Những giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua sắm:
2.2.1 Ý thức nhu cầu:
2.2.2 Tìm kiếm thông tin:
2.2.3 Đánh giá các phương án:
2.2.4 Quyết định mua hàng:
2.2.5 Hành vi sau mua:
2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng:
2.3.1 Các yếu tố văn hóa:
2.3.2 Các yếu tố xã hội:
2.3.2.1 Nhóm tham khảo:
2.3.2.2 Gia đình:
2.3.2.3Vai trò địa vị:
2.2.3 Những yếu tố cá nhân:
2.3.4.1 Động cơ:
2.3.4.2 Nhận thức:
2.3.4.3 Trí thức:
2.3.4.4 Niềm tin và thái độ:
2.4 Mô hình nghiên cứu:
CHƯƠNG 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNILEVER VÀ SẢN
PHẨM BỘT GIẶT OMO
3.1 Công ty Unilever Việt Nam:
3.2 Giới thiệu sản phẩm OMO:
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Thiết kế nghiên cứu:
4.1.1 Tiến độ các bước nghiên cứu:
4.1.2 Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo sơ đồ sau:
4.2 Mẫu
4.3 Thang đo:
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1 Thông tin mẫu:
5.2 Quá trình quyết định mua hàng:
marketing - Trang 2
marketing - Người đăng: nnktram-182-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
marketing 9 10 498