Ktl-icon-tai-lieu

marketing

Được đăng lên bởi nguyenthituyettrinh4995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái quát về xúc tiến

Bản chất của xúc tiến

Xúc tiến ( promotion) là các hoạt động truyền tin về sản phẩm và bản thân
doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng về mua sản phẩm.
Do vậy, người ta còn gọi là đây là các hoạt động truyền thông Marketing.
( marketing communication)
Xúc tiến có các mục đích cơ bản là thông báo, thuyết phục và nhắc nhở đối
tượng nhận tin qua các nội dung thông điệp, doanh nghiệp thông báo cho khách
hàng về sự có mặt của sản phẩm trên thị trường, thuyết phục họ về các ưu việt
của sản phẩm so với các sản phẩm cạnh tranh, và nhắc nhở họ nhớ đến sản phẩm
khi có nhu cầu.
Xúc tiến là một thành tố quan trọng quan trọng hỗ trợ đắc lực cho các chiến
lược marketing mix khác. Các chiến lược về chiến thuật marketing khác được
xác định hoàn hảo sẽ giúp cho việc giảm bớt hoạt động xúc tiến.
Tuy nhiên, có rất ít các dịch vụ, chủ yếu là các dịch vụ được cung cấp trong
môi trường cạnh tranh lại có thể bỏ qua được vai trò xúc tiến, yểm trợ. Hơn
nữa, ngày nay chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng ngắn, cho nên quan điểm “
hữu xạ tự nhiên hương” không còn phù hợp nữa.
Thông qua chiến lược xúc tiến, doanh nghiệp thông tin cho khách hàng tiềm
năng biết được những lợi thế của sản phẩm. Do vậy, chiến lược xúc tiến giúp
doanh nghiệp tăng doanh số của các sản phẩm hiện tại, tạo ít nhận ích của
khách hàng đối với sản phẩm mới và xây dựng một hình ảnh tốt đẹp về doanh
nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải kết hợp chiến lược xúc tiến với các
thành tố khác của marketing hỗn hợp để tạo ra hiệu quả tổng hợp. Xúc tiến
cũng giúp cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.
Xúc tiến là một thành tố trong marketing mix nhằm tác động vào thị trường
mục tiêu.
- nhưng bản thân chiến lược xúc tiến lại là một hỗn hợp gồm các thành tố sau
đây
- quảng cáo ( advertisement) đây là các hoạt động giới thiệu gián tiếp và đề
cao sản phẩm nhằm thuyết phục khách hàng mua. Quảng cáo được thực hiện
theo yêu cầu của doanh nghiệp và họ phải trả các khoản phí tốn quảng cáo
tổ chức thực hiện các khâu khác nhau trong trong quá trình thực hiện
quảng cáo như tư vấn, thiết kế, tổ chức thực hiện các chương trình quảng
cáo,…doanh nghiệp có thể quảng cáo thông qua các phương tiện như: phát
thanh, truyền hình, báo chí, quảng cáo ngoài trời.
- quan hệ công chúng: ( public relation) là các hoạt động truyền thông gián
tiếp của doanh nghiệp nhằm gây thiện cảm của công chúng với doanh nghiệp
và sản phẩm của nó. Quan hệ với công chúng được thực hiện dưới nhiều hình

thức như bản tin, báo...
Khái quát v
xúc ti
ế
n
B n ch t c a xúc ti ế n
Xúc tiến ( promotion) là các hot đng truyn tin v sn phm và bn thân
doanh nghip ti khách hàng nhm thuyết phc h tin tưởng v mua sn phm.
Do vy, người ta còn gi là đây là các hot đng truyn thông Marketing.
( marketing communication)
Xúc tiến có các mc đích cơ bn là thông báo, thuyết phc và nhc nh đi
tượng nhn tin qua các ni dung thông đip, doanh nghip thông báo cho khách
hàng v s có mt ca sn phm trên th trường, thuyết phc h v các ưu vit
ca sn phm so vi các sn phm cnh tranh, và nhc nh h nh đến sn phm
khi có nhu cu.
Xúc tiến là mt thành t quan trng quan trng h tr đc lc cho các chiến
lược marketing mix khác. Các chiến lược v chiến thut marketing khác được
xác đnh hoàn ho s giúp cho vic gim bt hot đng xúc tiến.
Tuy nhiên, có rt ít các dch v, ch yếu là các dch v được cung cp trong
môi trường cnh tranh li có th b qua được vai trò xúc tiến, ym tr. Hơn
na, ngày nay chu kỳ sng ca sn phm ngày càng ngn, cho nên quan đim “
hu x t nhiên hương” không còn phù hp na.
Thông qua chiến lưc xúc tiến, doanh nghip thông tin cho khách hàng tim
năng biết được nhng li thế ca sn phm. Do vy, chiến lược xúc tiến giúp
doanh nghip tăng doanh s ca các sn phm hin ti, to ít nhn ích ca
khách hàng đi vi sn phm mi và xây dng mt hình nh tt đp v doanh
nghip. Tuy nhiên, doanh nghip cn phi kết hp chiến lược xúc tiến vi các
thành t khác ca marketing hn hp đ to ra hiu qu tng hp. Xúc tiến
cũng giúp cho doanh nghip qung bá thương hiu.
Xúc tiến là mt thành t trong marketing mix nhm tác đng vào th trưng
mc tiêu.
- nhưng bn thân chiến lưc xúc tiến li là mt hn hp gm các thành t sau
đây
- qung cáo ( advertisement) đây là các hot đng gii thiu gián tiếp và đ
cao sn phm nhm thuyết phc khách hàng mua. Qung cáo được thc hin
theo yêu cu ca doanh nghip và h phi tr các khon phí tn qung cáo
t chc thc hin các khâu khác nhau trong trong quá trình thc hin
qung cáo như tư vn, thiết kế, t chc thc hin các chương trình qung
cáo,…doanh nghip có th qung cáo thông qua các phương tin như: phát
thanh, truyn hình, báo chí, qung cáo ngoài tri.
- quan h công chúng: ( public relation) là các hot đng truyn thông gián
tiếp ca doanh nghip nhm gây thin cm ca công chúng vi doanh nghip
và sn phm ca nó. Quan h vi công chúng được thc hin dưi nhiu hình
marketing - Trang 2
marketing - Người đăng: nguyenthituyettrinh4995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
marketing 9 10 221