Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản

Được đăng lên bởi 光 風と
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Marketing Că
Căn Bản
Ths: Nguyễn Thanh Minh

Chương 1: Nhập môn Marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sự ra đời và phát triển của Marketing
Khái
hái niệm
iệ Marketing
k i
Mục tiêu và chức năng của Marketing
Tiến trình Marketing
Marketing Mix
Phâ loại
Phân
l i Marketing
M k i

2

1

Chương I: Nhập môn Marketing
I. Sự ra đời và phát triển của Marketing
1.1 Sự ra đời của Marketing


Năm 1902, Thuật ngữ “Marketing” được sử dụng lần đầu tiên vào ở Trường
Đại Học Michigan ở Mỹ



Đến 1910 tất cả các trường Đại Học quan trọng ở Mỹ đều bắt đầu giảng dạy
Marketing.



Từ 1950, Marketing bắt đầu được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản



Ngày nay, Marketing đã được giảng dạy và ứng dụng ở hầu hết các nước trên
thế giới.
3

 Marketing truyền thống (Traditional Marketing) hay còn gọi là Marketing thụ động
(Passive Marketing):


Toàn bộ hoạt động Marketing chỉ để tiêu thụ nhanh chóng những hàng hoá và dịch
vụ được sản xuất ra (đã có sẵn) nhằm đạt lợi nhuận cao



Giới
G
ớ hạn
ạ ttrong
o g lĩnh vực thương
t ươ g mại
ạ

 Marketing hiện đại (Modern Marketing):


Không còn bị giới hạn trong lĩnh vực thương mại



Coi thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hoá.



Ảnh hưởng quyết định đến sản xuất hàng hoá và bán hàng để thoả mãn nhu cầu.



Bao gồm tất cả các hoạt động: tính toán về mục tiêu, ý đồ chiến lược từ trước khi sản
xuất ra sản phẩm cho đến những hoạt động sản xuất, tiêu thụ và những dịch vụ sau
bán hàng

4

2

1.2 Sự ra đời và phát triển của Marketing
1.1.2.1 Giai đoạn hướng theo sản xuất
Quan điểm trọng sản xuất: người tiêu dùng sẽ ưa thích
những sản phẩm được bán rộng rãi và giá thấp. Nhà quản trị
phải tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và mở
rộng phạm vi phân phối.

1.1.2.2 Giai đoạn hướng theo sản phẩm
Quan điểm trọng sản phẩm: người tiêu dùng sẽ ưa thích
những sản phẩm có chất lượng, hiệu suất cao nhất, hay có
những tính năng mới. Nhà quản trị phải thường xuyên cải tiến
sản phẩm.

5

1.1.2.3 Giai đoạn hướng theo bán hàng
Quan điểm trọng bán hàng: người tiêu dùng sẽ không mua
đủ các sản pphẩm của tổ chức nếu tổ chức khôngg nỗ lực
ự bán và
xúc tiến.
1.1.2.4 Giai đoạn hướng theo Marketing
Quan điểm trọng Marketing: chìa khoá để đạt được những
mục tiêu của tổ chức là xác định nhu cầu,
cầu ước muốn,
muốn sự quan
tâm của các thị trường mục tiêu và thoả mãn mong đợi hiệu
quả và hiệu năng hơn các đối thủ cạnh tranh .

6

3

1.1.2.5 Giai đoạn hướng theo Marketing Xã Hội
Quan điểm trọng Marketing Xã Hội: Nhiệm vụ của tổ...
1
Marketing CMarketing C
ăă
nn
BnBn
Marketing
CMarketing
C
ăă
n
n
BnBn
Ths: Nguyn Thanh Minh
1. S ra đời và phát trin ca Marketing
hái i ki
Chương 1: Nhp môn Marketing
2. K
hái
n
i
m Mar
k
et
i
ng
3. Mc tiêu và chc năng ca Marketing
4. Tiến trình Marketing
5. Marketing Mix
Phâ l iM k i
6.
Phâ
n
l
o
i
M
ar
k
et
i
ng
2
Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing căn bản - Người đăng: 光 風と
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Marketing căn bản 9 10 443