Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản Chương 2 Thị trường

Được đăng lên bởi tuongvan0912
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NỘI DUNG
¾Thị trường

Chương 2

o Khái niệm và phân loại thị trường
o Phân khúc thị trường
o Lựa chọn thị trường mục tiêu
o Định vị sản phẩm trên thị trường

THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG

¾Nghiên cứu thị trường
o Khái niệm, vai trò, mục đích
o Quy trình nghiên cứu thị trường

¾Hành vi mua của người tiêu dùng và tổ chức
1

2

KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG
¾Theo quan điểm Marketing, thị trường là tập
hợp tất cả những người mua thật sự hay người
mua tiềm tàng đối với một sản phẩm

THỊ TRƯỜNG

(Nguồn: Quách Thị Bửu Châu (2010), Marketing căn bản,
NXB Lao động, TP. HCM)

3

4

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG

¾Theo điều kiện địa lý: miền Bắc, miền Trung,
miền Nam,…
¾Theo sản phẩm: thị trường tư liệu sản xuất, thị
trường hàng tiêu dùng, thị trường dịch vụ
¾Theo sự cạnh tranh: thị trường độc quyền, thị
trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc
quyền nhóm và thị trường cạnh tranh độc
quyền

¾Trong kinh tế thị trường hiện đại còn xuất hiện
nhiều loại thị trường đặc biệt để đáp ứng yêu
cầu kinh doanh như thị trường chứng khoán,
thị trường hối đoái, thị trường lao động,…

5

6

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
¾Khái niệm
o Phân khúc thị trường là quá trình phân chia thị
trường thành những bộ phận thị trường (gọi là
khúc thị trường) dựa trên cơ sở những điểm khác
biệt về nhu cầu sản phẩm, đặc tính hoặc hành vi
tiêu dùng của khách hàng

¾Lý do phải phân khúc thị trường & lựa chọn
thị trường mục tiêu
o Thị trường tập hợp một số lượng khách hàng có
những nhu cầu tập tính mua và khả năng thanh
toán rất khác nhau.
o Một doanh nghiệp không đủ khả năng để đáp ứng
tất cả các khách hàng tiềm năng.
o Trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh
cùng những cách thức lôi kéo khách hàng.

7

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

8

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

¾Yêu cầu của phân khúc thị trường

¾Các tiêu thức phân khúc thị trường

o Tính đo lường được
o Tính tiếp cận được
o Tính quan trọng (hấp dẫn)
o Tính khả thi

o Phân khúc theo khu vực địa lý
o Phân khúc theo dân số - xã hội học
o Phân khúc theo tâm lý
o Phân khúc theo hành vi mua hàng

9

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

10

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

¾Các tiêu thức phân khúc thị trường

¾Các tiêu thức phân khúc thị trường

CƠ SỞ ĐỊA LÝ
Miền
Miền Bắc, Trung, Nam
Miền núi, trung du, đồng
bằng..
Số lượng dân
< 3 triệu dân
cư
Từ 3 – 5 triệu dân
> 5 triệu dân
Mật độ
Nội thành, ngoại thành,
nông thôn.

DÂN SỐ - XÃ HỘI
Độ tuổi

<6; 6-19; 20-34; 35-49; 50-64; >65

Giới tính

Nam; nữ

Quy mô gia đình

1-2 người; 3-4 người; >=5 người

Chu kỳ sống củ...
Chương 2
TH TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CU
TH TRƯỜNG
1
NI DUNG
¾Th trường
oKhái nim và phân loith trường
oPhân khúc th trường
oLachnth trường mc tiêu
oĐịnh v snphmtrênth trường
¾Nghiên cuth trường
oKhái nim, vai trò, mc đích
oQuy trình nghiên cuth trường
¾Hành vi mua cangười tiêu dùng và t chc
2
TH TRƯỜNG
3
KHÁI NIM TH TRƯỜNG
¾Theo quan đim Marketing, th trường tp
hpttc nhng ngườimuathts hay người
mua timtàngđốivimtsnphm
(Ngun: Quách Th Bu Châu (2010), Marketing cănbn,
NXB Lao động, TP. HCM)
4
PHÂN LOI TH TRƯỜNG
¾Theo điukin địalý:minBc, min Trung,
min Nam,…
¾Theo snphm: th trường tư liusnxut, th
trường hàng tiêu dùng, th trường dch v
¾Theo s cnh tranh: th trường độc quyn, th
trường cnh tranh hoàn ho, th trường độc
quynnhómvàth trường cnh tranh độc
quyn
5
PHÂN LOI TH TRƯỜNG
¾Trong kinh tế th trường hin đại còn xuthin
nhiuloith trường đặcbit để đáp ng yêu
cu kinh doanh như th trường chng khoán,
th trường hi đoái, th trường lao động,…
6
Marketing căn bản Chương 2 Thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing căn bản Chương 2 Thị trường - Người đăng: tuongvan0912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Marketing căn bản Chương 2 Thị trường 9 10 129