Ktl-icon-tai-lieu

Mãu báo cáo định kỳ tai nạn lao động

Được đăng lên bởi huongtran2011
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số Quản lý Lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc
Hóc Môn, ngày
tháng
năm

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ 6 THÁNG
CUỐI NĂM/ NĂM
Các chỉ tiêu về BHLĐ
1. Lao động
Tổng số lao động
Trong đó
Số lao động nữ
Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Trong đó
Số lao động nữ
2. Tai nạn lao động
Tổng số vụ tai nạn lao động
Số vụ có người chết
Tổng số người bị tai nạn lao động
Số người chết vì tai nạn lao động
Trong đó: lao động nữ
Số người bị suy giảm 31% sức lao động trở lên
CP bình quân/1 vụ TNLĐ chết người
Thiệt hại do TNLĐ (nghìn đồng)
Số ngày công nghỉ vì TNLĐ
Số người phải nghỉ mất sức & hưu trước tuổi vì TNLĐ
3. Bệnh nghề nghiệp:
Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp
Trong đó nữ:
Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp
Số người phải nghỉ mất sức & hưu trước tuổi vì bệnh nghề nghiệp
4. Huấn luyện
Số người lao động được huấn luyện về BHLĐ
Trong đó: lao động nữ
Số được huấn luyện lại:
5. Các lọai máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ
Tổng số thiết bị:
Trong đó:
Số thiết bị đã được đăng ký
Số thiết bị đã được kiểm định & cấp phép
6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
Số giờ làm thêm bình quân / ngày:
Số ngày làm thêm bình quân / tuần:
Số giờ làm thêm bình quân / năm:

Số liệu

7. Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật:
Tổng số người:
Tỷ lệ % không thể tổ chức cho ăn uống tại chỗ phải phát hiện vật cho
người lao động:
8. Tổng chi phí cho công tác BHLĐ:(nghìn đồng/năm)
Thiết bị AT-VSLĐ
Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Bồi dưỡng bằng hiện vật
Tuyên truyền, huấn luyện:
PCCC
CP cấp cứu, điều trị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp:
CP bồi thường cho người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp:
Các CP khác:
9. Tình hình môi trường lao động nặng nhọc, độc hại (tính theo %
người bị tiếp xúc/ tổng số lao động):
Chật chội
Am ướt
Nóng quá
Lạnh quá
On
Rung
Bụi
Hơi khí độc
Điện từ trường
Bức xạ ion hóa:
10. Kết quả phân lọai sức khỏe của người lao động
Lọai I:
Lọai II:
Lọai III:
Lọai IV:
Lọai V:
11. Đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện lao động: (%)
Tốt
Trung bình
Xấu
Rất xấu

Nơi nhận:
Sở LĐ-TBXH
(Ban thanh tra KTAT-BHLĐ)
Sở Y tế TP.HCM
Phòng LĐTBXH
(Thời gian nộp chậm nhất vào 10/7 và 05/01 của năm kế tiếp)

Gíam đốc đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số Quản lý Lao động:

BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ 6 THÁNG CUỐ
I. Số lao động bình quân của đơn vị trong kỳ báo cáo:
II. Tổng h...
Mã số Quản lý Lao động:
Các chỉ tiêu về BHLĐ Số liệu
1. Lao động
Tổng số lao động
Trong đó
Số lao động nữ
Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Trong đó
Số lao động nữ
2. Tai nạn lao động
Tổng số vụ tai nạn lao động
Số vụ có người chết
Tổng số người bị tai nạn lao động
Số người chết vì tai nạn lao động
Trong đó: lao động nữ
Số người bị suy giảm 31% sức lao động trở lên
CP bình quân/1 vụ TNLĐ chết người
Thiệt hại do TNLĐ (nghìn đồng)
Số ngày công nghỉ vì TNLĐ
Số người phải nghỉ mất sức & hưu trước tuổi vì TNLĐ
3. Bệnh nghề nghiệp:
Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp
Trong đó nữ:
Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp
Số người phải nghỉ mất sức & hưu trước tuổi vì bệnh nghề nghiệp
4. Huấn luyện
Số người lao động được huấn luyện về BHLĐ
Trong đó: lao động nữ
Số được huấn luyện lại:
5. Các lọai máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ
Tổng số thiết bị:
Trong đó:
Số thiết bị đã được đăng ký
Số thiết bị đã được kiểm định & cấp phép
6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
Số giờ làm thêm bình quân / ngày:
Số ngày làm thêm bình quân / tuần:
Số giờ làm thêm bình quân / năm:
Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc
Điện thoại: Hóc Môn, ngày tháng năm
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ 6 THÁNG
CUỐI NĂM/ NĂM
Mãu báo cáo định kỳ tai nạn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mãu báo cáo định kỳ tai nạn lao động - Người đăng: huongtran2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mãu báo cáo định kỳ tai nạn lao động 9 10 569