Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Thái Tô
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ
TẠI DOANH NGHIỆP
MỞ ĐẦU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tế)
Cấu trúc đề cương: Nội dung đề cương gồm hai chương ngoài mở bài (Nêu tên
hai chương đó)
+ Chương 1: Thực trạng công tác kế toán ở đơn vị thực tập
+ Chương 2: Nhận xét và có kiến nghị, kết luận về đơn vị thực tập, về trường

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(08 -10 TRANG)
1.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty:
a. Quá trình hình thành công ty:
+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy,
ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, hợp tác xã, ... : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
b. Quá trình phát triển của công ty:
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số
mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, tình hình đầu
tư, số CNV, doanh thu, chi phí, lợi nhuận...)
Lấy số liệu 3 năm liên tục gần đây minh hoạ cho các chỉ tiêu trên (số liệu của các
năm 2009 - 2010 - 2011)
1.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp
những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).
1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tại công ty.
1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :
1

MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh
nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất).
- Đối với doanh nghiệp thương mại : Mô tả sơ lược quá trình kinh doanh tại doanh
nghiệp (có sơ đồ về quy trình kinh doanh).
1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :
a. Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực
tuyến và chức năng).
b. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ
máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).
1.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :
a. T...
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ
TẠI DOANH NGHIỆP
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tế)
6. Cấu trúc đề cương: Nội dung đcương gồm hai chương ngoài mở bài (Nêu tên
hai chương đó)
+ Chương 1: Thực trạng công tác kế toán ở đơn vị thực tập
+ Chương 2: Nhận xét và có kiến nghị, kết luận về đơn vị thực tập, về trường
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(08 -10 TRANG)
1.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty:
a. Quá trình hình thành công ty:
+ Nếu doanh nghiệp, quan Nhà nước : Thành lập theo quyết đnh số mấy,
ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu các doanh nghiệp nhân, cổ phần, Doanh nghiệp vốn đầu nước
ngoài, hợp tác xã, ... : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
b. Quá trình phát triển của công ty:
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số
mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, tình hình đầu
tư, số CNV, doanh thu, chi phí, lợi nhuận...)
Lấy số liệu 3 năm liên tục gần đây minh hoạ cho các chỉ tiêu trên (số liệu của các
năm 2009 - 2010 - 2011)
1.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp
những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).
1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tại công ty.
1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :
1
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP - Trang 2
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP - Người đăng: Thái Tô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP 9 10 735