Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Được đăng lên bởi taikhoanminh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU
GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH
ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

HỒ SƠ MỜI THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)

____,ngày____ thỏng___ năm____
Đại diện hợp pháp
của tư vấn lập HSMT (nếu cú)

Đại diện hợp phỏp
của bờn mời thầu

[Ghi tờn, chức danh, ký tờn và đóng dấu]

[Ghi tờn, chức danh, ký tờn và đóng dấu]

2

MỤC LỤC
Trang
Từ ngữ viết tắt………………………………………………………………………………………………...

4

3

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu....................................................…..
Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu ............................................................
A. Tổng quát.....................................................................................................
B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu................................................................................
C. Nộp hồ sơ dự thầu .......................................................................................
D. Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.............................................................
E. Trúng thầu ...................................................................................................
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.......................................................
Chương III. Biểu mẫu dự thầu ............................................................................
Mẫu số 1. Đơn dự thầu......................................................................................
Mẫu số 2. Giấy ủy quyền...................................................................................
Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh........................................................................
Mẫu số 4. Bảng kê máy móc thiết bị thi công chủ yếu ....................................
Mẫu số 5. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ........................................
Mẫu số 6A. Danh sách cán bộ chủ chốt............................................................
Mẫu số 6B. Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt............
Mẫu số 7. Bảng kê khai sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài......
Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá dự thầu.............................................................
Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá dự thầu.................................................................

5
5
5
6
12
13
16
20
24
24
25
26
28
29
30
30
31
32
32

4

Mẫu số 9A. Bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết................
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU
GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH
ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu hồ sơ gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - Người đăng: taikhoanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Mẫu hồ sơ gói thầu xây lắp quy mô nhỏ 9 10 241